Ogłoszenia o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na stanowisko głównego księgowego

2017-05-30

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • posiada znajomość przepisów z zakresu:

ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • posiada umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
 • posiada umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Excel, Płatnik, programy finansowo-księgowe)

2. Wymagania dodatkowe:

1) Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

 • posiada znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków przyznawanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,
 • jest samodzielny i kreatywny, odporny na stres,
 • posiada umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • posiada wysoką kulturę osobistą.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

W zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki:

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:

dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia,

instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki, w tym:

opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,

wnioskowanie do kierownika jednostki o zarządzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z tym harmonogramem,

przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki, rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rozrachunkowych.

 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki.
 • Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych.
 • Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki:

 • Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.
 • Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków.
 • Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków.
 • Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych,
 • Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
 • Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym.

4. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys - curriculum vitae (CV)
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających kwalifikacje
 • Kwestionariusz osobowy kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 20 czerwca 2017r. do godziny 12:00.

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania oferty pocztą - decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak

Stawiszyn 30.05.2017 r.

Nabór na stanowisko

2017-04-06

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane z zakresu drogownictwa lub budownictwa;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność wykonywania pracy w terenie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy o Drogach Publicznych,
 • Ustawy Prawo Budowlane,
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków i stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji, utrzymania dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • zarządzanie siecią dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, ulic i urządzeń na tych drogach,
 • dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg i ulic, uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic,
 • zarządzanie oświetleniem ulicznym, koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z modernizacją i budową nowego oświetlenia ulicznego, współdziałanie ze Spółką „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie planowania, finansowania, realizacji i modernizacji  dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic oraz placów, parkingów i chodników,
 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • współpraca z PSP zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w mieście i gminie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komendanta miejsko-gminnego ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich, z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego ", w terminie do dnia 21.04.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 06.04.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko

2017-03-09

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawy Kodeks Cywilny,
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ustawy ordynacja podatkowa,
  • Ustawa o podatku rolnym,
  • Ustawy o finansach publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:

- wymiar podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku rolnego,
-  wymiar podatku leśnego,
- wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

 • prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”.
 • współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów płatności, rozłożenia na raty.
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 • prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych.
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.
 • przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych", w terminie do dnia 24.03.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

Stawiszyn, dnia 09.03.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko

2017-03-09

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawy Kodeks Cywilny,
  • Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia gminnego zasobu nieruchomości oraz spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania nimi, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie oraz trwały zarząd,
 • przygotowanie dla utworzonego zasobu ewidencji nieruchomości, zapewnienie wyceny nieruchomości, planów wykorzystania nieruchomości, wniosku do sądu o ochronę posiadania lub własności, opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
 • komunalizacja gruntów i prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • załatwianie spraw związanych z darowizną nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • załatwianie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawieniem albo oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze przetargu, przygotowanie materiałów związanych ze sporządzeniem dokumentacji przetargowej, współpraca w zakresie organizacji przetargów ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych,
 • załatwianie spraw związanych z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego,
 • załatwianie spraw związanych z oddaniem samorządowej jednostce organizacyjnej, nieruchomości w trwały zarząd i jego wygaśnięcia lub przekazania między jednostkami,
 • załatwianie spraw związanych ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej i aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • załatwianie spraw związanych ze zmianą, aktualizacją oraz udzieleniem bonifikaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
 • załatwianie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
 • przygotowywanie postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 • załatwianie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości (ustalenie przebiegu granic),
 • załatwianie spraw związanych ze stwierdzaniem nabycia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków, innych urządzeń i lokali, dotyczących nieruchomości będących w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie komunalnych osób prawnych,
 • przygotowanie decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych w prawo własności,
 • współdziałanie z księgowością budżetową w sprawach związanych z przyjmowaniem, wypłacaniem i egzekwowaniem należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nadzorowanie umieszczania i utrzymania tabliczek z numerami nieruchomości oraz nazwami ulic i placów,
 • opracowywania materiałów dotyczących podziału administracyjnego oraz ustalania i zmian nazw miejscowości, granic administracyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami", w terminie do dnia 24.03.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 09.03.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko - Asystent Rodziny

2016-11-21

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stawiszynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera (Word, Excel)
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.".
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów bądź osobiście w terminie do dnia 30.11.2016r. r. pod adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn

Informacje dodatkowe:

 • Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)
 • Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty.

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej.

2016-06-28

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • Ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 • Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • wydawanie poświadczeń meldunkowych,
 • prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 • sporządzanie spisu wyborców,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych ze zbiorów osobowych,
 • organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
 • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy Obrony Cywilnej,
 • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu ich za mających na utrzymaniu członków rodziny,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej,
 • udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
 • opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej ,
 • opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej w oparciu o wpływające wnioski,
 • prowadzenie rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych, nakładanie obowiązku poprzez opracowanie decyzji a następnie wezwań,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zbiórkach publicznych i spraw związanych ze zgromadzeniami,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, gospodarczymi i innymi w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego i usług dla ludności,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 • cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz orzekanie o ich wygaśnięciu,
 • naliczanie i pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

       Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej", w terminie do dnia 08.07.2016r.

        Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz podpisane.

         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.06.2016 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2016-04-25

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 • Ustawa o lasach;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa Prawo wodne;
 • Ustawa o ochronie zwierząt;
 • Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. przygotowanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 2. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie opłaty w systemie GOMIG;
 3. ustalanie wysokości opłaty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w tym przygotowanie SIWZ (opis przedmiotu zamówienia);
 6. przygotowywanie sprawozdań;
 7. nadzór nad świadczeniem usług
 8. prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej.
 • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 • ochrona zwierząt domowych i bezdomnych.
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa , ekologii, weterynarii, epidemiologii, klęsk żywiołowych, kopalin,
 • wydawanie decyzji i postanowień oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w sprawach środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacją przedsięwzięcia,
 • zapewnienie przy lokalizacji inwestycji zachowania wymogów ochrony środowiska wynikających z przepisów o ochronie środowiska,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami ekologicznymi w zakresie propagowania zachowań proekologicznych – współdziałanie z sołtysami, dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz zachowanie utrzymania czystości w tym likwidacja tzw. dzikich wysypisk i składowisk, zabezpieczenie wywozu nieczystości,
 • zarządzanie zielenią miejską i nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie przez ZGKiM
 • prowadzenie spraw w obszarze lasów, zalesiania i łowiectwa,
 • prowadzenie gminnych rejestrów obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
 • współdziałanie z Gminna Spółką Wodną w Stawiszynie

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

     Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 9.05.2016 r.

     Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz podpisane.

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

  /-/ Justyna Urbaniak 

Stawiszyn, dnia 25.04.2016 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy referent

2016-03-15

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STAWISZYNIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2016r. ustawy

z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

REFERENT

 

 1. Wymagania niezbędne:

   

  a) wykształcenie wyższe: ekonomia lub zarządzanie;

  b) obywatelstwo polskie;

  c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych;

  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  e) nieposzlakowana opinia;

  f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

  g) doświadczenie w pracy z klientem

   

 2. Wymagania dodatkowe

   

  a) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  b) samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku;

  c) umiejętność skutecznego komunikowania się, sumienność,
  odpowiedzialność;

  d) umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność analityczna,
  rzetelność;

  e) umiejętność pracy w zespole;

  f) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań;

  g) wysoka kultura osobista;
  h) znajomość przepisów ustawy z dn. 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a) obsługa klientów, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków na świadczenia
  rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze;

  b) prawidłowe i terminowe załatwianie przydzielonych spraw zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

  c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przy załatwieniu danej sprawy;

  d) przygotowywanie pism, decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń
  rodzinnych funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych;

  e) obsługa komputera w zakresie systemu informatycznego dot.
  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń
  wychowawczych;

  f) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

  g) prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia
  społecznego w ścisłej współpracy z marszałkiem województwa;

  h) współpraca z komornikami sądowymi w sprawach prowadzonych
  przeciwko dłużnikom alimentacyjnym;

  i) udzielanie klientom stosownych wyjaśnień w ramach obowiązujący
  przepisów;

  j) sporządzanie sprawozdań;

  k) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

  l) wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań zleconych

   

 4. Wymagane dokumenty:

   

  a) życiorys zawodowy (CV);

  b) list motywacyjny;

  c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, wymagane do
  wykonywania oferowanej pracy;

  d) kwestionariusz osobowy;

  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;

  h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
  celów rekrutacji;

  i) referencje.

   

 5. Sposób, miejsce i termin składania

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2016r. do godziny 15.30w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn lub drogą poczty tradycyjnej (obowiązuje data i godzina wpływu oferty do MGOPS).

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko: „referent”

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinno być opatrzone klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r., poz 1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r., poz. 1202 ze zm. ).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

Niniejszy nabór przeprowadzony jest zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie, przyjęty Zarządzeniem Nr 0122-I.13.2014 z dnia 15 maja 2014r. Kierownika MGOPS w Stawiszynie.

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2015-12-10

BURMISTRZ STAWISZYNA

O G Ł A S Z A

nabór na wolne stanowisko pracy INFORMATYKA

w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie
 
 


I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:
 
1. obywatelstwo polskie;
 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
4. nieposzlakowana opinia;
 
5. wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne;
 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 
7. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok stażu pracy;
 
8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
 
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
 
10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
 
11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN (przełączane sieci LAN oraz bezprzewodowe w oparciu o kontrolery) i WAN;
 
12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach (MS Windows: Active Directory);
 
13. umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (urządzenia bezpieczeństwa – firewall, IDP, switche, routery) oraz umiejętność konfiguracji urządzeń, sieci WiFi;
 
14. praktyczna znajomość konfiguracji bezpieczeństwa sieci;
 
15. umiejętność wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów, aplikacji oraz baz danych;
 
16. znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft;
 
17. umiejętność diagnozowania usterek w oprogramowaniu, sieci i sprzęcie;
 
18. znajomość tzw. „dobrych praktyk” w bezpieczeństwie przetwarzania danych;
 
19. dyspozycyjność.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 
2. komunikatywność, samodzielność;
 
3. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 
4. podstawowa wiedza z zakresu tworzenia i publikacji treści w Internecie;
 
5. umiejętność obsługi programów graficznych;
6.  wysoka kultura osobista.
 
 
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z siecią informatyczną w Urzędzie;
 
2. prowadzenie, uzupełnianie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej oraz gminną stronę internetową;
 
2. pełnienie funkcji Administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych;
 
2. zarządzanie licencjami oprogramowania posiadanymi przez Urząd oraz dbałość o legalność oprogramowania użytkowanego przez Urząd;
 
2. aktualizacja systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego, oraz programowania biurowego wykorzystywanego przez Urząd na warunkach zgodnych z umowami licencyjnymi;
 
2. aktualizacja oprogramowania, oraz wsparcie w kwestiach technicznych dla użytkowników tego oprogramowania;
 
2. zarządzanie systemami kopii zapasowych, tworzenie harmonogramów kopii zapasowych, ustalanie zasad przechowywania kopii zapasowych, wykonywanie kopii zapasowych informacji znajdujących się na serwerach Urzędu;
 
2. zarządzanie, konfiguracja, ustalanie reguł filtrujących dla zapory sprzętowej firewall zabezpieczającej nieuprawniony dostęp z sieci Internet do zasobów Urzędu zawartych w systemach komputerowych;
 
2. w odniesieniu do sieci wewnętrznej Urzędu przeprowadzanie bieżących zmian w konfiguracji sieci, rozwój sieci, rozbudowa, oraz przebudowa sieci w zależności od aktualnych potrzeb;
 
2. konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu;
 
2. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach w przypadku świadczenia usług związanych z siecią komputerową, sprzętem komputerowym, bądź oprogramowaniem przez firmy trzecie;
 
2. planowanie wydatków związanych z rozwojem sieci teleinformatycznej w Urzędzie na każdy kolejny rok budżetowy;
 
2. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, oraz sieci teleinformatycznej Urzędu oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa;
 
2. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 
2. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania;
 
2. wdrażanie i nadzór nad podpisem elektronicznym i elektronicznym obiegiem dokumentów.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 
2. Kwestionariusz osobowy;
 
2. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 
⦁ staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 
⦁ posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 
⦁ w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 
2. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);
 
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 
 
 
V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1. Termin do 21.12.2015 r. do godz. 15.00;
 
2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 
 
VI. Inne informacje:
 
1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 
2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 
3. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru lub w przypadku nie wyłonienia kandydata istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty (z wyjątkiem oferty wybranego kandydata i ofert, które zostały odebrane) zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru lub w przypadku nie wyłonienia. W przypadku nie wyłonienia kandydata oferty zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
 
4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 
4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
 
4. osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.
 
Stawiszyn, 9.12.2015 r.
 
 

 
BURMISTRZ STAWISZYNA
 
/-/ Justyna Urbaniak

 

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego

2015-08-03

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

1.  Wymagania niezbędne:

 1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);

 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 5) wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo;

 6) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat;

 7) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi

     lub ogólnobudowlanymi;

 8) staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej

     i kosztorysowej;

 9) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego;

10) zdolność do pracy nad kilkoma projektami / inwestycjami równocześnie;

11) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

12) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, programy kosztorysowe);

13) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1) znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie zamówień publicznych,

     o samorządzie gminnym, finansów publicznych, postępowania administracyjnego;

 2) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność,

     dobra organizacja pracy;

 3) umiejętność pracy w zespole;

 4) umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

                          

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1) przygotowywanie inwestycji do realizacji,

 2) opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych,

 3) przygotowanie wzoru umowy na realizację zadania wraz z uzyskaniem weryfikacji

     pod względem prawnym,

 4) koordynacja inwestycji z ramienia Gminy,

 5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

 6) nadzorowanie remontów, napraw i konserwacji budynków będących własnością Gminy,

 7) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach pogwarancyjnych,

 8) rozliczanie prowadzonych zadań,

 9) przygotowywanie planów inwestycyjnych,

10) sporządzanie sprawozdań.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1) list motywacyjny,

 2) życiorys (CV),

 3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

 7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo

     popełnione umyślnie,

 8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

     praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego",  w terminie do dnia 13.08.2015 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą:„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202)" oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 03.08.2015 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza

2015-08-03

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarza

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze ½ etatu

1.  Wymagania niezbędne:

 1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);

 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 5) wykształcenie wyższe magisterskie,

 6) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym

    w jednostkach administracji samorządowej,

 7) nieposzlakowana opinia,

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1) preferowane studia podyplomowe w zakresie rozwoju lokalnego w samorządzie

     terytorialnym,

 2) doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych z funduszy europejskich

     potwierdzone zdobytymi referencjami,

 3) dobra znajomość języka angielskiego,

 4) znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,

 5) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

 6) wysoka kultura osobista,

 7) odporność na stres,

 8) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

 9) znajomość struktury organizacyjnej urzędu,

10) kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

11) dyspozycyjność,

12) zdolność podejmowania decyzji.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) opracowywanie projektów zmian Statutu, regulaminów, zarządzeń oraz

     projektów organizacji stanowisk pracy;

 2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy dla pracowników

     bezpośrednio podległych oraz nadzorowanie opracowywania zakresów czynności

     przez Kierowników referatów;

 3) informowanie pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym

     w zakresie dotyczącym Urzędu;

 4) wyszukiwanie i analiza programów i funduszy europejskich, z których jest możliwość

     pozyskania środków na zadnia realizowane bądź planowane do realizacji oraz

     przekazywanie tych informacji merytorycznym komórkom organizacyjnym i jednostkom

     organizacyjnym Gminy;

 5) inicjowanie i współorganizowanie spotkań informacyjnych w zakresie przygotowania

     projektów z lokalnymi partnerami, jednostkami podległymi,

 6) czuwanie nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych

     z doskonaleniem kadr;

 7) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;

 9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

 10) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

 11) organizacja współpracy z sąsiednimi gminami, instytucjami, organizacjami

       pozarządowymi, jednostkami pomocniczymi - sołectwami;

12) współpraca z administracją samorządową w powiecie i województwie;

13) nadzorowanie i koordynowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu

      oraz jednostek organizacyjnych oświaty, pomocy społecznej, instytucji kultury polegające

      na przepływie informacji pomiędzy nimi oraz współpracy w zakresie wykonywania zadań

      wspólnych gminy;

14) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej;

15) prowadzenie innych spraw gminy, Urzędu powierzonych przez Burmistrza.

 

4.  Wymagane dokumenty:

 1) list motywacyjny,

 2) życiorys (CV),

 3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

 7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo

     popełnione umyślnie,

 8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza", w terminie do dnia  13.08.2015 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą:„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997     o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202)" oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

  Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 03.08.2015 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości

2015-05-19

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 i  rozwoju przedsiębiorczości

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie, 

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy

6. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek - administracja,

7. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej lub jednostce wykonującej zadania publiczne,

8. znajomość i umiejętność stosowania ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz innych przepisów związanych z zajmowanym stanowiskiem,

9. umiejętność obsługi komputera, znajomość m.in. oprogramowania Microsoft Office, Open Office,

10. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej,

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1. kreatywność,

2. umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z mediami.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. realizację zadań Gminy jako organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe,

2. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

3. zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

4. powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

5. oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

6. prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

7. awansu zawodowego nauczycieli,

8. realizacji pomocy materialnej dla uczniów,

9. kontrolowania obowiązku nauki,

10. refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

11. prowadzenia spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,

12. rejestru instytucji kultury,

13. współpraca z podmiotami gospodarczymi z terenu gminy w obszarze rozwoju przedsiębiorczości,

14. przygotowywanie materiałów informacyjnych, a w szczególności ofert dotyczących możliwości pozyskania gruntów i nieruchomości na terenie gminy przez potencjalnych inwestorów oraz możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla firm,

15. współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie gminy.

 

4. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości" w terminie do dnia 28.05.2015 r. do godz. 15:00. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.stawiszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zmianami) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202) oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów      o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

  Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 19 maja 2015 r.

 

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w pełnym wymiarze czasu pracy

2015-04-17

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. informatyki

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie średnie lub wyższe preferowane informatyczne,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

  7. doświadczenie zawodowe - udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy -w tym minimum 1 rok na stanowisku związanym z informatyką,

  8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,

  9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

  10. wiedza zapewniająca obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w sprzęt informatyczny,

  11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,

  12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach (MS Windows: Active Directory),

  13. umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (firewall, switche, routery),

  14. praktyczna znajomość konfiguracji bezpieczeństwa sieci,

  15. umiejętność wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów, aplikacji oraz baz danych,

  16. znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft,

  17. znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. zdolność analitycznego myślenia i pracy w zespole,

  2. komunikatywność, samodzielność,

  3. umiejętność tworzenia stron internetowych,

  4. dyspozycyjność,

  5. znajomość języka PHP, CSS, JavaScript, SQL

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z siecią informatyczną w Urzędzie,

  2. prowadzenie, uzupełnianie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej oraz gminną stronę internetową,

  3. pełnienie funkcji Administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych,

  4. zarządzanie licencjami oprogramowania posiadanymi przez Urząd oraz dbałość o legalność oprogramowania użytkowanego przez Urząd,

  5. aktualizacja systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego, oraz programowania biurowego wykorzystywanego przez Urząd na warunkach zgodnych z umowami licencyjnymi,

  6. aktualizacja oprogramowania, oraz wsparcie w kwestiach technicznych dla użytkowników tego oprogramowania,

  7. zarządzanie systemami kopii zapasowych, tworzenie harmonogramów kopii zapasowych, ustalanie zasad przechowywania kopii zapasowych, wykonywanie kopii zapasowych informacji znajdujących się na serwerach Urzędu,

  8. zarządzanie, konfiguracja, ustalanie reguł filtrujących dla zapory sprzętowej firewall zabezpieczającej nieuprawniony dostęp z sieci Internet do zasobów Urzędu zawartych w systemach komputerowych,

  9. w odniesieniu do sieci wewnętrznej Urzędu przeprowadzanie bieżących zmian w konfiguracji sieci, rozwój sieci, rozbudowa, oraz przebudowa sieci w zależności od aktualnych potrzeb,

  10. konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu,

  11. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach w przypadku świadczenia usług związanych z siecią komputerową, sprzętem komputerowym, bądź oprogramowaniem przez firmy trzecie,

  12. planowanie wydatków związanych z rozwojem sieci teleinformatycznej w Urzędzie na każdy kolejny rok budżetowy,

  13. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, oraz sieci teleinformatycznej Urzędu oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa,

  14. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  15. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania,

  16. wdrażanie i nadzór nad podpisem elektronicznym i elektronicznym obiegiem dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

  6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

  7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. informatyki" w terminie do dnia 30.04.2015 r. do godz. 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.stawiszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202) oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

  Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w pełnym wymiarze czasu pracy

2015-03-30

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. informatyki

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie średnie lub wyższe preferowane informatyczne,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

  7. doświadczenie zawodowe - udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy -w tym minimum 1 rok na stanowisku związanym z informatyką,

  8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,

  9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, dostępie do informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych,

  10. wiedza zapewniająca obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w sprzęt informatyczny,

  11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,

  12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach (MS Windows: Active Directory),

  13. umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (firewall, switche, routery),

  14. praktyczna znajomość konfiguracji bezpieczeństwa sieci,

  15. umiejętność wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów, aplikacji oraz baz danych,

  16. znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft,

  17. znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. zdolność analitycznego myślenia i pracy w zespole,

  2. komunikatywność, samodzielność,

  3. umiejętność tworzenia stron internetowych,

  4. dyspozycyjność,

  5. znajomość języka PHP, CSS, JavaScript, SQL

 

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z siecią informatyczną w Urzędzie,

  2. prowadzenie, uzupełnianie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej oraz gminną stronę internetową,

  3. pełnienie funkcji Administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych,

  4. zarządzanie licencjami oprogramowania posiadanymi przez Urząd oraz dbałość o legalność oprogramowania użytkowanego przez Urząd,

  5. aktualizacja systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego, oraz programowania biurowego wykorzystywanego przez Urząd na warunkach zgodnych z umowami licencyjnymi,

  6. aktualizacja oprogramowania, oraz wsparcie w kwestiach technicznych dla użytkowników tego oprogramowania,

  7. zarządzanie systemami kopii zapasowych, tworzenie harmonogramów kopii zapasowych, ustalanie zasad przechowywania kopii zapasowych, wykonywanie kopii zapasowych informacji znajdujących się na serwerach Urzędu,

  8. zarządzanie, konfiguracja, ustalanie reguł filtrujących dla zapory sprzętowej firewall zabezpieczającej nieuprawniony dostęp z sieci Internet do zasobów Urzędu zawartych w systemach komputerowych,

  9. w odniesieniu do sieci wewnętrznej Urzędu przeprowadzanie bieżących zmian w konfiguracji sieci, rozwój sieci, rozbudowa, oraz przebudowa sieci w zależności od aktualnych potrzeb,

  10. konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu,

  11. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach w przypadku świadczenia usług związanych z siecią komputerową, sprzętem komputerowym, bądź oprogramowaniem przez firmy trzecie,

  12. planowanie wydatków związanych z rozwojem sieci teleinformatycznej w Urzędzie na każdy kolejny rok budżetowy,

  13. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, oraz sieci teleinformatycznej Urzędu oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa,

  14. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  15. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania,

  16. wdrażanie i nadzór nad podpisem elektronicznym i elektronicznym obiegiem dokumentów.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

  6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

  7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. informatyki" w terminie do dnia 09.04.2015 r. do godz. 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.stawiszyn.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202) oraz podpisane.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

  Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 30 marca 2015 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:20910