Przebudowa drogi gminnej nr 325P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Stawiszyn, dn.13.06.2012 roku

PFiZP.271.1.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m"

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

ASBUD
Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo - Budowlane
z/s Rajsko 2 , 62-860 Opatówek

Cena wybranej oferty: 119 795,36 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr
oferty

Firma (nazwa) nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne
"KAREX", ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz
z/s Ociąż, ul. Torowa 16,
63-460 Nowe Skalmierzyce

90.50

90.50

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 95
62-800 Kalisz

80,20

80,20

3.

"POL - DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

75,90

75,90

4.

SKANSKA S.A
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

74,80

74,80

5.

ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo
Roboty Drogowo-Budowlane
Rajsko 2  , 62-860 Opatówek

100,00

100,00

6.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"
Damian Dzikowski
ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

84,30

84,30

7.

WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe Budowlane i Instalacyjne Wykonawstwo Projektowanie i Nadzory
Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

83,00

83,00

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Robert Jarzębski

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

2016-03-24

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
tel. 62 75-28-079
fax 62-75-28-097
PFiZP 271.1.2012

 

Stawiszyn dn. 31.05.2012 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy ; przetargu nieograniczonego n a przebudowę nawierzchni drogi gminnej  Nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m.

Gmina i Miasto Stawiszyn informuje , ze w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.
 2. Wg. poz. 7 kosztorysu ofertowego warstwa ścieralna powinna mieć grubość 6,25 cm (gr. 5 cm x krotność + 1,25 co daje grubość 6,25 cm) natomiast wg. projektu - gr. 5 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej.

 

Wobec powyższego Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że:

Ad. 1

Burmistrz Stawiszyna oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji

Ad. 2

Grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm. Krotność jest zapisem w programie komputerowym drukowanym automatycznie.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert
Jarzębski

Przebudowa drogi gminnej nr 325P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m

2016-03-24

PFiZP 271.1.2012

Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 325P w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m

Numer ogłoszenia:170296-2012 ; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 325 P

w miejscowości Długa Wieś Druga o długości 660 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 325 w miejscowości  Długa Wieś  Druga o długości 660 m, wyprofilowanie podłoża jezdni z wykopem równiarką koryta na początku trasy , wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir, granit) grubość warstwy 15 cm o powierzchni 2122 m kw., wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir, granit) grubość warstwy 5 cm o powierzchni 2122 m kw., skropienie asfaltem nawierzchni drogowych o powierzchni 2122 m kw., wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej w zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 1990 m kw., formowanie poboczy z gruntu, plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    według SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    według SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    według SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    według SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    według SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , wykonawca powołujący się wiedzę i doświadczenie innych podmiotów ,powinien przedstawić dokumenty zgodnie z art.26 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

Wypełniony formularz ofertowy z załącznikami, wypełniony kosztorys ofertowy, zaparafowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana umowy może być dokonana: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z umową lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, - z uwagi na niezależne od Strony umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony ( w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) - w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 2) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn / Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Stawiszyn, dnia 24.05.2012 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5599