6. Rewitalizacja Stawiszyna - Ludzie - Przestrzeń - Zmiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-05-29

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2019-05-29

Informacja z otwarcia ofert

2019-05-28

Odpowiedzi na pytania

2019-05-27

Odpowiedzi na pytania

2019-05-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-05-22

Ogłoszenie nr 540100952-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.

Stawiszyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545852-N-2019 
Data: 10/05/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820  Stawiszyn, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097. 
Adres strony internetowej (url): http://stawiszyn.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
W ogłoszeniu jest: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej 2 zadań polegające na przebudowie dróg z niezbędną infrastrukturą oraz z
elementami małej architektury,w tym przynajmniej jednego zadania zawierającego: budowe sieci wodociągowej wraz z
przyłączami kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000
000,00 PLN ( słownie: trzy miliony 00/100 PLN) każda 
W ogłoszeniu powinno być: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej 2 zadań polegające na przebudowie dróg z niezbędną infrastrukturą oraz z
elementami małej architektury, w tym przynajmniej jednego zadania zawierającego: budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami lub kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, lub sieci oświetlenia ulicznego, o wartości brutto nie mniejszej niż 3
000 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony 00/100 PLN) każda 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-27, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-28, godzina: 10:00 

Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek

Odpowiedzi na pytania

2019-05-22

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-05-10

Ogłoszenie nr 545852-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu  Zamówienie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „ Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, dla projektu pt. „ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie-Przestrzeń- Zmiany”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Angelika Grzelaczyk
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4925