2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLI/220/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2021

2018-01-12

Uchwała nr XLI/219/2017 w sprawie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

2018-01-12

Uchwała nr XLI/218/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 - 2020

2018-01-12

Uchwała nr XLI/217/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

2018-01-12

Uchwała nr XLI/216/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za pomocą instrumentu płatniczego.

2018-01-12

Uchwała nr XLI/215/2017 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

2018-01-12

Uchwała nr XLI/214/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022

2018-01-12

Uchwała nr XLI/213/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2018 r.

2018-01-12

Uchwała Nr XL/212/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020

2017-12-06

Uchwała Nr XL/211/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2017-12-06

Uchwała Nr XL/210/2017 w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk –Cukrownia w zakresie chodnika”

2017-12-06

Uchwała Nr XL/209/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-12-06

Uchwała Nr XL/208/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018

2017-12-06

Uchwała Nr XL/207/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

2017-12-06

Uchwała Nr XL/206/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2018

2017-12-06

Uchwała Nr XL/205/2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

2017-12-06

Uchwała Nr XXXIX/204/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020

2017-12-06

Uchwała Nr XXXIX/203/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2017-12-06

Uchwała Nr XXXIX/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Stawiszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2017-12-06

Uchwała Nr XXXIX/201/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Stawiszyn do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie

2017-12-06

Uchwała Nr XXXVIII/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020

2017-09-14

Uchwała Nr XXXVIII/199/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2017-09-14

Uchwała Nr XXXVIII/198/2017 w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-09-14

Uchwała Nr XXXVIII/197/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości

2017-09-14

Uchwała Nr XXXVIII/196/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Zespołu Szkół w Zbiersku w ośmioletnie szkoły podstawowe

2017-09-14

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:12483