Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

Gmina Stawiszyn Numer ogłoszenia: 322041 -2008; data zamieszczenia: 19.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA l ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

www.stawiszyn.wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Wykonanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączmi. Mapę do projektowania dostarcza Zamawiający..

11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.13.00-8.

11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM l TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zgodnie ze SIWZ

111.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.stawiszyn.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.

Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.12.2008 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
B U R M I S T R Z
S T A W I S Z Y N A

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5993