Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/3/2010

Stawiszyn, dnia 25.05.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:" Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez

Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe PRO-MET sp.j. ul. Borecka 29 a, 63-720 Koźmin Wielkopolski.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.(Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium:CENA - 100 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 4  

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL" S.A., ul. Targowa 16/18,

99- 200 Poddębice

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

CENA - 91,82

W trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego postanowiono wykluczyć

2 następujących Wykonawców i odrzucić ich oferty:

 

Oferta nr 1

Firma Gutkowski, Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno

FAMBUD Jerzy Pietrzak sp. z o.o. ul. Mszczonowska 73, 96 - 100 Skierniewice

 

Oferent ten został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

Oferta nr 3

PPRI-H WODKAN Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

Oferent ten został wykluczony z postępowania, ponieważ nie spełnił warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy.

W trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego postanowiono odrzucić ofertę Wykonawcy:

 

Oferta nr 5  

PPHU Automatyk ,Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Oferta Wykonawcy  została odrzucona, ponieważ nie spełniła warunku określonego w art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6083