Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP.271.3.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

Numer ogłoszenia: 74686 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy - 213,86 m² Powierzchnia użytkowa - 144,63 m² Kubatura - 730,00 m³ obejmujący swoim zakresie: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe niż 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K), łącznie - 29,349 m², -Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe niż 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) - 13,060 m², -Wykucia, roboty demontażowe, 3) Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: -Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm - 236,357 m², -Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00-3,00 cm - 21,816 m², -Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, -parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, -licowanie ścian płytkami - 47,293 m², -Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4) Termomodernizacja murów fundamentowych -Wykopy do gł.1,50 m - 21,840 m³ -Ocieplenie ścian fundamentowych - 55,328 m², -Wykonanie tynku mozaikowego - 18,928 m² 5) Termomodernizacja dachu: -Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 20,00 cm - 226,20 m² -Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 226,20 m² , -Obróbki blacharskie (22,55 m²), rynny PCV(29,00 m) i rury spustowe (10,50 m), Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 6) Wymiana instalacji co z osprzętem, 7) Wymiana instalacji wodociągowej z osprzętem, 8) Wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzętem, 9) Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, W zakres pkt.6,7,8,9, wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji co,z osprzętem, wodociągowej z osprzętem, kanalizacji z osprzętem, elektrycznej z osprzętem i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 10) Remont posadzki -Posadzki z płytek 30 x 30 cm na przygotowanym podłożu - 144,83 m² 11) Roboty różne -Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki betonowejgr.6 i 8 cm na przygotowanym uprzednio podłożu - 36,40 m², -Ułożenie krawężników betonowych - 72,80 m. 12) Utwardzenie terenu -Mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstw podbudowy pod wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8,00 cm - 250,00 m² -Ułożenie krawężników betonowych na uprzednio wykonanej ławie betonowej - 70,00 m Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem przepisów BHP. 3.2. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.3. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 3.4 Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 40% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.11.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w kasie tutejszego urzędu. 8.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.6. Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każde.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków ( z art. 22 ust.1 ustawy PZP)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, Fakty, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c), d), e) i f) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 7. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (BIP, zakładka : zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP.271.3.2013

Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

 Numer ogłoszenia: 34931 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74686 - 2013 data 21.02.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn pokój nr 9 - sekretariat.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Modyfikacja treści SIWZ 1

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

2016-03-24

PFiZP.271.3.2013

Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

Numer ogłoszenia: 103140 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74686 - 2013 data 21.02.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w kasie tutejszego urzędu..
 • W ogłoszeniu powinno być: 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w sekretariacie UGiM Stawiszyn - pokój nr 9. (Kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty),.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: -wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • W ogłoszeniu powinno być: nd.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ -wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ), Zgodnie z § 1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajmy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami są poświadczenia ( lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia). UWAGA: Zgodnie z § 9 ust.2 ww. rozporządzenia : W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817). - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ), -Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, - kserokopię dowodu wniesienia wadium, -kosztorys ofertowy, -ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia (co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( załącznik nr 8 do SIWZ).

 

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz GiM Stawiszyn

/-/ Beata Kuśmierczyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-24

PFiZP.271.3.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Stawiszyn: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.


Numer ogłoszenia: 77893 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74686 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy - 213,86 m² Powierzchnia użytkowa - 144,63 m² Kubatura - 730,00 m³ obejmujący swoim zakresie: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe niż 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K), łącznie - 29,349 m², -Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe niż 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) - 13,060 m², -Wykucia, roboty demontażowe, 3) Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: -Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm - 236,357 m², -Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00-3,00 cm - 21,816 m², -Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, -parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, -licowanie ścian płytkami - 47,293 m², -Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4) Termomodernizacja murów fundamentowych -Wykopy do gł.1,50 m - 21,840 m³ -Ocieplenie ścian fundamentowych - 55,328 m², -Wykonanie tynku mozaikowego - 18,928 m² 5) Termomodernizacja dachu: -Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 20,00 cm - 226,20 m² -Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 226,20 m² , -Obróbki blacharskie (22,55 m²), rynny PCV(29,00 m) i rury spustowe (10,50 m), Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 6) Wymiana instalacji co z osprzętem, 7) Wymiana instalacji wodociągowej z osprzętem, 8) Wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzętem, 9) Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, W zakres pkt.6,7,8,9, wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji co,z osprzętem, wodociągowej z osprzętem, kanalizacji z osprzętem, elektrycznej z osprzętem i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 10) Remont posadzki -Posadzki z płytek 30 x 30 cm na przygotowanym podłożu - 144,83 m² 11) Roboty różne -Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej gr.6 i 8 cm na przygotowanym uprzednio podłożu - 36,40 m², -Ułożenie krawężników betonowych - 72,80 m. 12) Utwardzenie terenu -Mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstw podbudowy pod wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8,00 cm - 250,00 m² -Ułożenie krawężników betonowych na uprzednio wykonanej ławie betonowej - 70,00 m Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem przepisów BHP. 3.2. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego te-renu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należy-tego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.3. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do ja-kości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 3.4 Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHUR XL ARKADIUSZ DĄBROWSKI, ul. Jana III Sobieskiego 26, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380994,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 163519,96
 • Oferta z najniższą ceną: 163519,96 / Oferta z najwyższą ceną: 274995,55
 • Waluta: PLN.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5909