Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2014/2015

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-25

PFiZP.271.6.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Stawiszyn: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 270630 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251834 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2014/2015 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 18 km każdy/ a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie - z Piątku Wielkiego - 8 km -ok. 20 dzieci - z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km- ok. 46 dzieci b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych - do Piątku Wielkiego - 8 km - ok. 10 dzieci - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km - ok. 30 dzieci c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych - do Piątku Wielkiego- 8 km - ok. 10 dzieci. - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek -10 km - ok. 16 dzieci 3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna. 4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia. 5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi. 6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia. 11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia. 12.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowo-Usługowego TRANS-BLIŹNIAK Michał Nawrocki, ul. Wiśniowa 1 B, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58525,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46955,16
 • Oferta z najniższą ceną: 46955,16 / Oferta z najwyższą ceną: 60623,64
 • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

       Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-25

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-25

 

PFiZP.271.6.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stawiszyn: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 251834 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2014/2015 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 18 km każdy/ a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie - z Piątku Wielkiego - 8 km -ok. 20 dzieci - z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km- ok. 46 dzieci b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych - do Piątku Wielkiego - 8 km - ok. 10 dzieci - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek - 10 km - ok. 30 dzieci c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych - do Piątku Wielkiego- 8 km - ok. 10 dzieci. - do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek -10 km - ok. 16 dzieci 3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna. 4. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia. 5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi. 6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia. 11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia. 12.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 12.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi autobusami, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów. Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia szkolne, a następnie ich powrót do domu. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.1414 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych autobusów. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest złożenie przez Wykonawcę opłaconej polisy OC działalności gospodarczej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 150 000,00 zł. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdego z nich.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący zał. nr 1 do SIWZ -Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia : - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy tj. zmniejszenie lub zwiększenia ilości kilometrów na trasie - zmianę godzin dowozu i odwozu dzieci

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj.wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn powiat kaliski, woj. wielkopolskie pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

    /-/    Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4775