Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MGOK 271.1.2012

Stawiszyn: Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni
Numer ogłoszenia: 6690 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 517852 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napedowego do celów grzewczych, który powinien spełniać wymagania (wg PN C-96024): 1) gęstość w 15 C , max. - 0,860 g/m3 2) wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg 3) temperatura zapłonu, min. - 56C 4) lepkość kinematyczna w 20C, max. - 6,00mm2/s 5) skład frakcyjny: - do 250 C destyluje, max. - 65% (V/V) - do 350 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6) temperatura płynięcia, max. - - 20 C 7) zawartość siarki, nie więcej niż-max. - 0,1 % (m/m) 8) zawartość wody, max. - 0,200(mg/kg) 9) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg 10) barwa - czerwona. do zbiorników zlokalizowanych w: - budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni 237, 2. Planowana łączna ilość oleju opałowego wynosi - 20 000 litrów [20 m3 ]. 3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 ze zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1441 ze zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażona w pompę ssąco-tłocząca, wąż gumowy, legalizowany przepływomierz wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazań przepływomierza). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostaw. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U BAK Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski,, Ul. Podgórna 17a, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53370,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 63940,32
  • Oferta z najniższą ceną: 63940,32 / Oferta z najwyższą ceną: 64161,72
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor MGOK

Joanna Górska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Górska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5672