OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/3/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga
Numer ogłoszenia: 3440 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60318 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wg SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.23.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: WRPO Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET H.Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna, ul.Borecka 29 a, Koźmin Wielkopolski, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5881956,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5692368,78
  • Oferta z najniższą ceną: 5692368,78 / Oferta z najwyższą ceną: 6199173,02
  • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5524