Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ - 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.6.2011
Stawiszyn, 24.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, gmina Stawiszyn.

 

Gmina i Miasto Stawiszyn, informuje że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 5 załącznika nr 6 do SIWZ poniższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekt".

Pytania 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 7 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ na: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności najeży dokonać nie później, niż w piątym dniu roboczym od daty otrzymania faktury".

Pytanie 3

Czy istnieje możliwość zmiany części zapisu w § 11 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ na: „Zmiana nie może przekroczyć 10% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1"

Pytania 4

Wnosimy o usunięcie z pkt C Pełnomocnictwa zapisów dotyczących zmiany mocy umownej. Zapisy dotyczące mocy umownej są uregulowane w umowie Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym OSD. Informujemy, że w przypadku zwiększenia mocy umownej powyżej moc przyłączeniowej konieczne będzie wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe a tym samym podpisanie nowej umowy przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej.

Pytanie 5

Czy wszystkie układy pomiarowo - rozliczeniowe u Zamawiającego są dostosowane do usługi TPA ?

Pytanie 6

Zwracamy się z prośba o podanie okresu/-ów wypowiedzenia obecnie obowiązującej/ -cych umowy/ -ów na sprzedaż energii elektrycznej.

 

 

 

Wobec powyższego Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że:

 

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną

b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną

W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.

 

Ad. 2

Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

 

Ad 3

Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w §11 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

 

Ad 4

Zamawiający informuje, iż moce podane w Pełnomocnictwie nie są zmieniane powyżej mocy umownej. Zmianie ulegają jedynie taryfy.

 

Ad 5

Obowiązek dostosowania układów pomiarowo - rozliczeniowych spoczywa na ich właścicielu. W przypadku układów na niskim napięciu właścicielem jest OSD, który zobowiązany jest do ich dostosowania na własny koszt. Jednocześnie  Zamawiający oświadcza, iż układ na średnim napięciu jest dostosowany do zasad TPA.

 

Ad 6

Zamawiający informuje, iż obecnie obowiązującymi umowami są zarówno umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony, jak i umowy terminowe. Okresy wypowiedzenia umów wynoszą od 30 do 90 dni.

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5797