2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o możliwości zakupu gruzu ceglanego z MGOK w Zbiersku

2016-03-31

Zbiersk 2 wrzesień 2010 r.

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku Cukrowni 237 informuje o możliwości zakupu gruzu ceglanego z MGOK w Zbiersku, oraz drewna z podłogi w sali widowiskowej.

Cena do uzgodnienia.

 

Dyrektor MGOK
Joanna Górska

Przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia

2016-03-31

Stawiszyn, dnia 29 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
południowej części wsi Zbiersk Cukrownia"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiszynie uchwały Nr XXXI/170/2009 z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia" obejmującego obszar położony w południowej części wsi Zbiersk Cukrownia (działki nr 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7 - obręb Zbiersk Cukrownia).

Przedmiotem planu, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn", jest wyznaczenie w tym rejonie gminy terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego wyżej planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, ustnie do protokołu w siedzibie Referatu do spraw inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych (Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, pok. 16) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wbua@um.kalisz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2011 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stawiszyna.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

     Robert Jarzębski

Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stawiszyn w obrębie miejscowości:Zbiersk,Nowy Kiączyn,Petryki,Wyrów, Piątek Mały.Piątek Mały Kolonia,Werginki,Piątek

2016-03-31

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

BURMISTRZ STAWISZYNA
i n f o r m u j e

że, zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stawiszyn w obrębie miejscowości:Zbiersk,Nowy Kiączyn,Petryki,Wyrów, Piątek Mały.Piątek Mały Kolonia,Werginki,Piątek Wielki.

dla inwestora:

WIATROWIEC Energia Spółka z o.o,02-674 Warszawa,ul.Marynarska 11

Strony postępowania - czyli właściciele działek,które znajdują się w granicach planowanej inwestycji,oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - mogą zapoznać się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia - w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn pokój nr 15,pierwsze piętro.

Uwagi i wnioski stron postępowania w sprawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można składać w okresie od 06.12.2010r do 20.12.2010 r. oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w pokoju Nr 15.Po upływie tego terminu przyjmuje się,że strony zostały prawidłowo zawiadomione o toczącym się postępowaniu i o czynnościach organu.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomościach bądź ich częściach zgodnie z mapami i wypisami z rejestru gruntów zawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu, stanowiącymi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Stawiszyn 06.12.2010 r.

Burmistrz Stawiszyna

    Robert Jarzębski

Powyższe obwieszczenie zostało rozplakatowane na tablicach informacyjnych UGiM Stawiszyn oraz we wsiach sołeckich od 06.12.2010 r. do 20.12.2010 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2016-03-31

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISZYNA

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

BURMISTRZ STAWISZYNA
i n f o r m u j e

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MW do 1,9 MW w miejscowości Petryki na dz.Nr 242,Gmina Stawiszyn dla inwestora:
Green Energy Sp.z o.o,00-478 Warszawa,Aleje Ujazdowskie 18 lok. 8.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 242 w obrębie
geodezyjnym Petryki,zgodnie z załącznikiem mapowym i wypisem z rejestru gruntów zawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu.

Stawiszyn 30.11.2010r.

 

Burmistrz Stawiszyna
  Robert Jarzębski

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2016-03-31

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISZYNA

 

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art.74 ust.3,ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999,poz.1227,) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r.Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

i n f o r m u j e

że,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 

Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek do celów instalacji produkcji alkoholu etylowego z surowców rolniczych w ramach kompleksowej gorzelni

dla inwestora:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne,Wiesław Wawrzyniak,

Niedźwiady 45,62-800 Kalisz

Strony postępowania - czyli właściciele działek,które znajdują się w granicach planowanej inwestycji,oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - mogą zapoznać się z informacją o planowanym przedsięwzięciu w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn pokój nr 15,pierwsze piętro.

Uwagi i wnioski stron postępowania,dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można składać w okresie od 15.04.2010r do 05.05.2010r. oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w pokoju Nr 15.Po upływie tego terminu przyjmuje się,że strony zostały prawidłowo zawiadomione o toczącym się postępowaniu i o czynnościach organu.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na nieruchomościach bądź ich częściach zgodnie z mapami i wypisami z rejestru gruntów zawartymi w karcie informacyjnej o przedsięwzięciu, stanowiącymi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Stawiszyn 15.04.2010 r.

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

 

Powyższe obwieszczenie zostało rozplakatowane na tablicach informacyjnych UGiM Stawiszyn oraz we wszystkich wsiach sołeckich od 15.05.2010r do 05.05.2010r

Obwieszczenie Burmistrza Stawiszyna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-03-31

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT w Zbiersku Cukrownia

UGiM 7331/66/10

Stawiszyn, dnia 20.10.2010 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawiszyna
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT

w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn, na terenie działek 5086/12 oraz 5086/14.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn

2016-03-31

Stawiszyn, dnia 08.04.2010r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn

Na podstawie art.11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) art. 3 pkt 11, art. 39, 40, 41, 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 29.04.2010r. do 22.06.2010r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie w  godz. od 7:30 do 15:30.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.06.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

            Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail:budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Stawiszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2010r.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Stawiszyna, a w przypadku uwag nie uwzględnionych przez Burmistrza Stawiszyna - Rada Miejska w Stawiszynie.

 

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary na terenie gminy Stawiszyn

2016-03-31

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary na terenie gminy Stawiszyn"

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiszynie Uchwały nr VIII/41/2007 z dnia 14 września 2007 roku - zmienionej następnie uchwałą Nr XXXIV/191/2010 z dnia 19 marca 2010 roku - o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary na terenie gminy Stawiszyn", obejmującego obszar położony w miejscowościach Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Nowy Kiączyn, Petryki, Wyrów, Werginki, Złotniki Małe Kolonia, Piątek Wielki, Piątek Mały Kolonia, Piątek Mały,szczegółowo określony w treści ww. uchwał.

Przedmiotem ww. planu miejscowego będzie ustalenie - na terenach objętych tym dokumentem - przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, w tym ustalenie możliwości lokalizacji siłowni wiatrowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, w terminie do dnia 17.08.2010 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na ww. adres, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stawiszyna.

 

Burmistrz Stawiszyna
   Robert Jarzębski

Obwieszczenie w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-03-31

UGiM 7331/68/2009

Stawiszyn, dnia 08.02.2010 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawiszyna

w sprawie wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)


podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 08 lutego 2010 roku wydano decyzję nr UGiM 7331/68/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie i modernizacji:
1) linii SN - 15 kV
2) stacji transformatorowej słupowej
3) linii napowietrzno - kablowej nn 0,4 kV

w miejscowości Piątek Mały dz. nr 88/3, 123, 125, 126,131/1 (obręb Piątek Mały).


Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-28
Data publikacji:2016-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6446