Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w miejscowości Zbiersk-Cukrownia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

PFiZP 271.4.2012

Stawiszyn, dnia 21.09.2012 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez wykonawcę

„SATERNUS" Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

W trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego odrzucono 2 następujące oferty (i wykluczono jednego z Wykonawców):

Oferta nr 1

„PROMETEUSZ", Cezary Wojciech Krakowski
ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice

Oferta Wykonawcy  została odrzucona, ponieważ nie spełniła warunku określonego w art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.).

Pismem z dnia 14.09.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty zgodnie z art. 26 ust.3 ww. ustawy. Wykonawca dokonał w wyznaczonym terminie do dnia 17.09.2012 r. częściowego uzupełnienia, nie dostarczając:

- aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEiDG) zgodnie z pkt. 6.3.2 SIWZ. Do oferty złożonej w dniu 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. dołączono wydruk wygenerowany na dzień: 2012-02-14. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-  aktualnego certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ na produkt: Bujak Pieski Dwa. Do oferty złożonej w dniu 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. załączono certyfikat PN-EN 1176:2008,

- zarówno do złożonej oferty z dnia 28.08.2012 r. jak i uzupełnienia oferty z dnia 17.09.2012 r. nie dołączono kart technicznych oraz certyfikatów zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 oraz 6.2.2 SIWZ dla produktu: Tablica do gry kółko i krzyżyk. Produkt jest jednym z elementów sprzętu rekreacyjnego wykazanym w Programie funkcjonalno-użytkowym- załącznikiem do SIWZ.

Z uwagi na to, że Wykonawca nie dostarczył dokumentu potwierdzającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie nie dostarczył aktualnego wypisu z CEiDG zostaje on wykluczony na podstawie  art. 24 ust.2 pkt.4 ww. ustawy.

 

 

Oferta nr 3

„COLOR-SPORT" S.C., Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

Oferta Wykonawcy  została odrzucona, ponieważ nie spełniła warunku określonego w art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.)  

Pismem z dnia 14.09.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty zgodnie z art. 26 ust.3 ww. ustawy. Wykonawca dokonał w wyznaczonym terminie do dnia 17.09.2012 r. częściowego uzupełnienia, nie dostarczając:

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Huśtawka wagowa 256. W uzupełnieniu z dnia 17.09.2012 r. przekazano certyfikat zgodności nr 171/11 dla produktu huśtawka wagowa z podwójnymi siedziskami nr kat. 0041

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Tandem 405. W uzupełnieniu dołączono certyfikat zgodności dla produktu Ft14 huśtawka na sprężynie kiwak tandem pies,

- certyfikatu zgodności zgodnie z pkt. 6.2.1 SIWZ dla produktu zamieszczonego w złożonej ofercie z dnia 28.08.2012 r.: Skuter 400. W uzupełnieniu dołączono certyfikat zgodności dla produktu F014 huśtawka na sprężynie kiwak pies.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

mgr Robert Jarzębski

 

Otrzymują:

 1. „PROMETEUSZ"
  Cezary Wojciech Krakowski
  ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
 1. „SATERNUS" Sp. z o.o.
  Ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
 1. „COLOR-SPORT" S.C.
  Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
  Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
 1. aa

Uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego o element: Tablica kółko i krzyżyk

2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP 271.4.2012                                                  Stawiszyn, dnia 07 sierpnia 2012 r.

 

Stawiszyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. Jana III-go Sobieskiego w Zbiersku Cukrowni 144, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, woj.wielkopolskie.
Numer ogłoszenia: 288482 - 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im.Jana III-go Sobieskiego w Zbiersku Cukrowni 144, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, woj.wielkopolskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załączony do niej program funkcjonalno-użytkowy) zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku; Cukrownia 144, gmina Stawiszyn, powiat kaliski, woj.wielkopolskie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 45.23.32.50-6, 77.30.00.00-3, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wg SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wg SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wg SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wg SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o wg SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie wymagane

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,pokój 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5696