2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXVI/185/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/184/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/183/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/182/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/181/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/180/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/179/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego "Justynka" w Stawiszynie z Filią Petryki poprzez przeniesienie jego siedziby oraz likwidacji Filii w Petrykach

2021-01-15

Uchwała nr XXVI/178/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok

2021-01-15

Wyniki głosowania imiennego XXVI sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-12-23

Uchwała nr XXV/177/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-12-23

Uchwała nr XXV/176/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030

2020-12-23

Uchwała nr XXV/175/2020 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

2020-12-23

Uchwała nr XXV/174/2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

2020-12-23

Uchwała nr XXV/173/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2021

2020-12-23

Uchwała nr XXV/172/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

2020-12-23

Uchwała nr XXV/171/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2021 rok

2020-12-23

Uchwała nr XXV/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji

2020-12-23

Uchwała nr XXV/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku w miejscowości Petryki 45 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym

2020-12-23

Wyniki głosowania imiennego XXV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-11-26

Uchwała nr XXIV/168/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/167/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020 - 2030

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/166/2020 w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

2020-10-21

Uchwała nr XXIV/165/2020 w sprawie określenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

2020-10-21

Wyniki głosowania imiennego XXIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2020-10-21

Uchwała nr XXIII/164/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

2020-09-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-01-27
Data publikacji:2020-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:8217