Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.5.2011

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn.


Numer ogłoszenia: 287223 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313788 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Radosna edukacja - Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt -Radosna Edukacja-współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu -Radosna edukacja- będą realizowane następujące zajęcia w poszczególnych szkołach: (jednostka 1 godzina w SIWZ używana w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut) Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 20 uczniów - 4 grupy 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów - 2 grupy 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 15 uczniów - 3 grupy 4. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów - 1 grupa 5. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - dogoterapia - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów - 1 grupa 6. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów - 3 grupy 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów -3 grupy Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Zbiersku 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 150 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 25 uczniów - 5 grup 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 30 uczniów - 3 grupy 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 16 uczniów -2 grupy 4. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 1 ucznia 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 22 uczniów -3 grupy 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów -2 grupy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt -Radosna Edukacja- współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.1 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anita Krzyżaniak, Zbiersk Cukrownia 8, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotr Grala, Piątek Mały 40/3, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.3 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Filipina Baraniecka, Piątek Mały 40/2, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.4 Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Roszak-Janowska, Siąszyce 56 A, 62-574 Grochowy, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2100,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.6 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dyslekcji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Anczykowska, ul. Wiśniowa 22, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.7 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Łuczak, ul. Szkolna 8/2, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.1 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Ulatowska, Zbiersk Cukrownia 220, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10500,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.2 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piotr Grala, Piątek Mały 40/3, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.3 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Bujak, ul. Widok 91/52, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.4 Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Emilia Szurek, Petryki 52/1, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2100,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.5 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Adamczewska, Stary Kiaczyn 23, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2.6 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesława Łukuć, Plac Wolności 14, 62-820 Stawiszyn

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6024