Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-24

PFiZP.271.5.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.


Numer ogłoszenia: 260352 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82435 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ (zwany dalej SOPZ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1 A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 437066,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 447151,88
 • Oferta z najniższą ceną: 447151,88 / Oferta z najwyższą ceną: 465471,36
 • Waluta: PLN.

 

 

 

Z up. Burmistrza
mgr Beata Kuśmierczyk
Sekretarz Gminy i Miasta

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Modyfikacja SIWZ 1

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP.271.5.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 86535 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82435 - 2013 data 20.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn do 10 % wartości realizowanego zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

 

 

                                                                                      Burmistrz Stawiszyna

                                                                                          /-/ Robert Jarzębski

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP. 271.5.2013                                                                                      Stawiszyn, 20.05.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stawiszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

 


Numer ogłoszenia: 82435 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ (zwany dalej SOPZ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn do 10 % wartości realizowanego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium.2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł.3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:*pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy:Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 z dopiskiem _Wadium-nr sprawy: PFiZP.271.5.2013 -odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn_ wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert *poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym *gwarancjach bankowych *gwarancjach ubezpieczeniowych *poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem _Oryginał wadium przetargowego_, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę _za zgodność z oryginałem_ należy dołączyć jako dokument do oferty. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:*odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie *nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy*zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Stawiszyna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych podanych w SOPZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyte wykonanie lub wykonywanie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o łącznej wartości brutto 500 000,00 PLN . W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza /Doświadczenie zawodowe/ stanowiącego załącznik do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami: -bezpylne z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x -2 szt. -przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych- 2 szt. -pojazd typu hakowiec lub bramowiec - 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: 300 000,00 PLN i którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 300 000,00 PLN (Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

*formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ, upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 7) w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie *dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 2.Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w załączonym do SIWZ wzorze umowy i po spełnieniu wskazanych we wzorze umowy warunków. 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia oraz innych istotnych postanowień dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku: 1)zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 2)zmiany prawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów, 3)zmiany stawki VAT podatku od towaru i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, 4)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, ze wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 5)wprowadzenia zmian w stosunku do SOPZ w zakresie wykonywanych prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia, usprawnienia procesu realizacji zamówienia 4. W związku ze wskazanymi pkt.3 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie (sekretariat) ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                            Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                            /-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5642