Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2022-04-04

Na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373) przedstawiamy do konsultacji:

Państwa uwagi i opinie zbierane będą od dnia 25.04.2022 r. za pomocą przygotowanego formularza zbierania uwag, który można przesłać bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: sekretariat@stawiszyn.pl lub na adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

Załączone dokumenty dostępne są także w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn

Prognoza OOŚ Gminy i Miasta Stawiszyn

Formularz do konsultacji

Oświadczenie autora prognozy

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030

2021-09-13

Gmina i Miasto Stawiszyn prezentuje ostateczny projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.

W oparciu o ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (zmiana ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Dokument w formacie PDF

Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021 - 2030

2021-06-28

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.25.2021 Burmistrza Stawiszyna z dnia 12.04.2021 dotyczącym przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 przeprowadzono konsultacje społeczne, które objęły mieszkańców, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, instytucje i sąsiednie gminy.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 - konsultacje społeczne

2021-04-28

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXVIII/197/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Burmistrz Stawiszyna zaprasza

mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem dokumentu

Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.

Prace nad dokumentem Strategii dobiegają końca. Obligatoryjnym ich elementem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Potrwają one od 4 maja do 8 czerwca br. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich uwag przy wykorzystaniu zamieszczonego formularza i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu przyszłości Gminy. Uwagi można zgłosić w następujący sposób:

  • poprzez przesłanie formularza na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
  • złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie,
  • przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl

W trakcie trwania konsultacji odbędzie się również spotkanie publiczne w dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ratusza, 62-820 Stawiszyn, ul. Plac Wolności 1, z zachowaniem reżimu sanitarno – epidemiologicznego.

Prosimy o zgłaszanie swojej chęci uczestnictwa w spotkaniu 19 maja 2021r, przesyłając informację do dnia 12 maja 2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl lub drogą telefoniczną: 62 7528079

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 w formacie PDF

Diagnoza Strategiczna Gminy i Miasta Stawiszyn w formacie PDF

Formularz zgłaszania uwag do projektu "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030"

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-04-28
Data publikacji:2021-04-28
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Morawska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3005