MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH-STAWISZYN UL. Łąkowa i Zielona

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 2006.08.21.
Nr sprawy 341/7/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO.
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : ug-stawiszyn@everest-pi.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych w m. Stawiszyn ul. Łąkowa
i ul. Zielona. Obie ulice posiadają nawierzchnie tłuczniowe , ul. Łąkowa o przekroju ulicznym o szer. 6,0 m i dług. 0.275 km , ul. Zielona szer. pasa jezdnego 4.0 m na długości 0.155 km . Roboty drogowe do wykonania , wyprofilowanie istniejącej nawierzchni z
dodatkowym wyrównaniem tłuczniem kamiennym /melafir ,granit, garbo/ regulacja studni dla urządzeń podziemnych , przestawienie krawężnika , ułożenie nawierzchni jezdni
warstw. ścieralna o grub. 4 cm z miesz. mineral. asfalt. beton asfalt. st II dla KR1 wg PN-S-96025(ul. Zielona 620.00 m2 , Ul. Łąkowa1457.72 m2) uzupełnienie poboczy gruntem.
Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233220-7

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia 30.09.2006r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu
formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%
10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 04.09.2006 r. do godz. 10.00
11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 04.09.2006 r. o godz. 10.15.
12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert JarzębskiZ A Ł Ą C Z N I K I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

p o b i e r z

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

p o b i e r z

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6475