Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zbierska Kolonia gmina Stawiszyn Droga nr 335 P o długości 670 mb

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/4/2009 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawu „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zbierska Kolonia gmina StawiszynDroga nr 335 P o długości 670 mb ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  11 maja 2009 roku pod numerem 141866-2009. wybrano ofertę Wykonawcy: „KAREX” Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjneul. Piwonicka 12 , 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16 63-460 Nowe Skalmierzyce za cenę : 175540,80 (cena brutto) W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem: 

Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty rozpatrywanej

  

Nr

oferty
Nazwa i adres siedziby Oferenta Liczba punktów kryterium – najniższa cena
1 Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne „KAREX’’ z/sOciąż , ul. Torowa 1663-460 Nowe Skalmierzyce pkt. 100
2 Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane „MELBUD” D&S PilarczykSpółka Jawna , Modła Księża 1262-571 Stare Miasto   pkt. 82.23
3. Zakład Budowlano-Drogowy„KALDROG” ul. Łódzka 19662800 Kalisz pkt. 83.88
4. Przedsiębiorstwo Ulic i MostówSp. z o.o. ul. Częstochowska 9562-800 Kalisz pkt. 94.34
5. PPHU „DANBUD” Emilianów 1162-840 koźminek pkt. 99.05
6. SKANSKA S.A.  ul. Bystra 761-366 Poznań 41 pkt. 97.88

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5655