Przetarg termomodernizacja budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń Stawiszyn"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn.
Numer ogłoszenia: 294886 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248520 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.45400000-1,45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m² m² 7.700 *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,00 m² m² 1.670 *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni szt. 3.080 *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 1.170 *Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu m2 3.900 *Obsadzenie podokienników pcv - analogia szt. 7.000 *Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3.000 *Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych ocieplonych -analogia m2 10.250 II.45400000-1,45410000-4,45443000--4 TERMOMODERNIZACJA SCIAN *Osłony okien folia polietylenowa m2 13.700 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 243.374 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją np. UNI-GRUNT lub równoważna m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 17 cm Np. system BAUMIT- przyklejenie płyt styropianowych do ścian lub równoważny m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami - np. system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych exstrudowanych do ścian fundamentowych cokołu 17 cm lub równoważny m2 28.740 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-40 -np, system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny m2 10.850 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAU- szt MIT - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny szt.974.960 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub równoważny m2 243.740 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny m2 10.850 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny m 86.700 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np.BAUMIT- zamocowanie listwy cokołowej lub równoważny m 57.480 * nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 243.740 * dwukrotne gruntowanie emulsją np. Uniwersal Grunt lub równoważne m2 243.840 * Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. Baumit m2 gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 243.840 *Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. BAUMIT gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m2 10.850 * Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit Mosaik Putzlub równoważny- wykonany ręcznie na ścianach - cokołu m2 32.920 *Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3.000 * (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponaci 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej m2 5.020 III.45400000-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU *Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700 *Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19.000 *Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9.930 *Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 229.680 *Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krawędziaka czołowego-analoqia m 66.200 *Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco m2 229.680 *Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analopia szt. 689.040 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m 24.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 19.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 3.000 *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 23.170 *Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 229.680 *Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0.728 *Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow do 2 m2 w 1 miejscu m2 5.712 *Malowanie elewacji farba akrylową - wykonanie ręczne; m2 5.710 *Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 0.490 *Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- wymiana-analogia szt. 12 *Okładziny stropów panelami PCV na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD analogia m2 28.675 IV.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 OPASKA Z BETON BRUKU *Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 5.274 *Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III m3 2.637 *Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- opaska wokół budynku m 35.160 *Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m² 17.580 *Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m2 m2 17.680 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.1,0km grunt.kat.III m3 2.637 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi-za każdy nast. odl.1,0km na odl.10 km,krotność m3 2.637 V.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 ROBOTY ZEWNETRZNE *Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 20.282 *Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m 49.020 *Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.941 *Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 49.000 *Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak G8 (B-lO m³ 10.817 *Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m² 135.210 58.Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km m³ 18.620 59.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. 10 km m³ 18.620..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDMAR PLUS A. Grabarczyk, Piotrów 38, 62-812 Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177183,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 116459,50
 • Oferta z najniższą ceną: 116459,50 / Oferta z najwyższą ceną: 199575,14
 • Waluta: PLN.

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna

    Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-25

PFiZP.271.5.2014

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia: 248608 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248520 - 2014 data 24.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termomodernizacja budynku klubu sportowego GLZS Korona - Pogoń Stawiszyn na terenie dz.nr 258, przy ul. Szosa Konińska 18, 62-820 Stawiszyn.

 

Z up. Burmistrza

/-/Beata Kuśmierczyk

Sekretarz Gminy i Miasta

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-25

PFiZP.271.5.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Stawiszyn: Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn
Numer ogłoszenia: 248520 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku klubowego GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.45400000-1,45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m² m² 7.700 *Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,00 m² m² 1.670 *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni szt. 3.080 *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 1.170 *Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceram. gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu m2 3.900 *Obsadzenie podokienników pcv - analogia szt. 7.000 *Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 3.000 *Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych ocieplonych -analogia m2 10.250 II.45400000-1,45410000-4,45443000--4 TERMOMODERNIZACJA SCIAN *Osłony okien folia polietylenowa m2 13.700 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 243.374 *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją np. UNI-GRUNT lub równoważna m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 17 cm Np. system BAUMIT- przyklejenie płyt styropianowych do ścian lub równoważny m2 243.374 *Ocieplenie ścian budynków płytami - np. system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych exstrudowanych do ścian fundamentowych cokołu 17 cm lub równoważny m2 28.740 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-40 -np, system BAUMIT - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny m2 10.850 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAU- szt MIT - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny szt.974.960 *Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub równoważny m2 243.740 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np system BAUMIT - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny m2 10.850 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np. system BAUMIT - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny m 86.700 * Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - np.BAUMIT- zamocowanie listwy cokołowej lub równoważny m 57.480 * nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 243.740 * dwukrotne gruntowanie emulsją np. Uniwersal Grunt lub równoważne m2 243.840 * Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. Baumit m2 gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 243.840 *Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. BAUMIT gr. 2 mm lub równoważna wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm m2 10.850 * Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit Mosaik Putzlub równoważny- wykonany ręcznie na ścianach - cokołu m2 32.920 *Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3.000 * (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponaci 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej m2 5.020 III.45400000-1 TERMOMODERNIZACJA DACHU *Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.700 *Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 19.000 *Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9.930 *Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 229.680 *Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krawędziaka czołowego-analoqia m 66.200 *Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco m2 229.680 *Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu analopia szt. 689.040 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na klej m 24.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 19.000 *Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 3.000 *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm m2 23.170 *Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 229.680 *Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3 0.728 *Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow do 2 m2 w 1 miejscu m2 5.712 *Malowanie elewacji farba akrylową - wykonanie ręczne; m2 5.710 *Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 0.490 *Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- wymiana-analogia szt. 12 *Okładziny stropów panelami PCV na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD analogia m2 28.675 IV.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 OPASKA Z BETON BRUKU *Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III m3 5.274 *Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III m3 2.637 *Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- opaska wokół budynku m 35.160 *Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m² 17.580 *Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - do 10 elementów/m2 m2 17.680 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.1,0km grunt.kat.III m3 2.637 *Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi-za każdy nast. odl.1,0km na odl.10 km,krotność m3 2.637 V.45450000-6,45111000-8,45233253-7,45233222-1 ROBOTY ZEWNETRZNE *Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 20.282 *Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV m 49.020 *Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.941 *Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 49.000 *Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudziak G8 (B-lO m³ 10.817 *Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m² 135.210 58.Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km m³ 18.620 59.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km na odl. 10 km m³ 18.620.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100 złotych). -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Z dopiskiem : Wadium - termomodernizacja GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. (Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne). W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna - oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). -Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód wpłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. - Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: * odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, * nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, * zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. * w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. -Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i oświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każde
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykaże , że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub na nim - Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód zapłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), -pełnomocnictwa - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); -zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ; -wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. - siły wyższej, - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl (zakładka: zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie pokój nr 9 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Burmistrza

/-/Beata Kuśmierczyk

Sekretarz Gminy i Miasta

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5908