MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 04.07.2007 r.
Nr sprawy 341/2/2007OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NAPODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWA „PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH” .
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w m. Pólko (obr. geod.Wyrów) polegającej na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża mechanicznie 2201.680 m2 , wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 15 cm ( 2201.680 m2) , skropienie emulsją asfaltową 0.7 kg/m2 , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (2071.680 m2)
roboty ziemne ,ręczne formowanie nasypów z gruntu i zagęszczanie nasypów walcami
195.000 m3

Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip@stawiszyn.ugim.gov.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 28.09.2007r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 26.07.2007 r. do godz. 10.00

11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 26.07.2007 r. o godz. 10.15

12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski


S I W Z
p o b i e r zINFORMACJA O WYBORZE OFERTY
p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5732