Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łyczyn gmina Stawiszyn. Droga nr 341 P o długości 210 mb

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 12.06.2009

UGiM 341/7/2009

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawu „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łyczyn  gmina Stawiszyn

droga nr 341 P o długości 210 mb ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  18 maja 2009 roku pod numerem 152752-2009.

wybrano ofertę Wykonawcy: „KAREX" Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

ul. Piwonicka 12 , 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16 63-460 Nowe Skalmierzyce za cenę : 47 544,51 (cena brutto)

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem:

Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty rozpatrywanej

 

 

Nr

oferty

Nazwa i adres siedziby Oferenta

Liczba punktów kryterium - najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne „KAREX'' z/s

Ociąż , ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

pkt. 100

2

Zakład Budowlano-Drogowy

„KALDROG" ul. Łódzka 196

62800 Kalisz

 pkt. 98,77

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5601