2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowy poniżej 30 000 euro

2016-10-07

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Piątek Wielki

2016-09-21

Stawiszyn dn. 20-09-2016 r.

 DiOU 7011.6.2016

                                                        

                                                                                                                                                    […]

 

Dotyczy : zamówienia na roboty drogowe o wartości do 30.000 euro netto

Informuję że zamierzam złożyć zamówienie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi gminnej  w m. Piątek Wielki (dz. nr 1/2;1/7;59  ) , zakres robót jest określony załączonym kosztorysem .

Termin wykonania robót 31 październik 2016 r. okres udzielonej  gwarancji 36-mcy od daty spisania protokołu odbioru robót , warunki płatności wg . załączonego  projektu umowy. Składam zaproszenie do złożenia oferty. Cena oferty nie może  przekroczyć  kwoty 30.000 euro netto. Ofertę na wykonanie robót należy złożyć do dnia  05-10-2016 r. do godziny 10.00 na załączonym druku oferty wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta na wykonanie przebudowy drogi gminnej w  m. Piątek Wielki dz. nr 1/2;1/7; 59))” w siedzibie Urzędu Gminy i  Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3  w sekretariacie .

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

                Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy i projekt umowy
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Projekt techniczny /do wglądu u zamawiającego/:
  a) Plan zagospodarowania
  b) Opis techniczny (Piątek Wielki)
  c) Profil podłużny drogi
  d) Przedmiar robot
  e) Przekrój A-A
  f) Przekrój B-B

 

Zapytanie ofertowe: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

2016-07-27

  Stawiszyn, 25.07.2016 r.

DiOU.7011.5.2016

                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania robót budowlanych  polegających na:                 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)”

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto  Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079  faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455) polegająca na wykonaniu : robót pomiarowych 0,543 km;  Cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 4 cm ;11m, frezowanie nawierzchni asfaltowych 37,6 m2

Wykonanie koryta 5,4 m3;  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 2157,2m2;

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa 15 cm 2157,2m2, Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa dodatek –każdy dodatkowy cm ponad 15 cm 2157,2m2, Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 kg/m2  1995,72m2 ,nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S

grubość warstwy ścieralnej 3 cm 1995,72m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S grubość warstwy ścieralnej dodatek za każdy cm ponad 3 cm 1995,72 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem d 200 i grysem kamiennym o frakcji 5-8 mm( ilość kruszywa 8 dm3/m2) 1995,72 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 857,5m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 857,5 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15 cm –dodatek za każdy dalszy 1 cm 857,5 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D200 i grysem kamiennym o frakcji : 8-12 mm( ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Zjazdy do posesji i drogę wewnętrzną: Roboty ziemne 4,8 m3, Podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5. 60 m2: Rozebranie nawierzchni z brukowca- ręczne, przy wys. Brukowca 16-20 cm , 10 m2

Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego , brukowcem z rozbiórki o wysokości 16-20 cm : 10, 00 m2

Regulacja pionowa: włazów kanałowych 2 szt; Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych,8 szt.

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, 19,2 m3

Ułożenie rur osłonowych 35 m

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 19,2 m3

Zdjęcie niepodświetlonych tablic 2,0 szt

Słupki do znaków z rur stalowych 5 szt

Przymocowanie znaków 9 szt

Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do niniejszej specyfikacji  . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Dokumentacja projektowa do wglądu u zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót budowlanych, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy.

Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia załączono dokumentację techniczną

 

3. Opis sposobu obliczania ceny.

 Każdy wykonawca składa jedną ofertę zawierająca cenę wykonania zamówienia ustaloną

na podstawie kosztorysu ślepego na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej ul Leśna  w m. Stawiszyn (dz. nr 455 ).

. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w:

Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn w (sekretariacie) ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

Koperta powinna być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn oraz oznakowane następująco: „ Oferta na przebudowę drogi gminnej ul. Lesna w m. Stawiszyn (dz. nr 455). ‘’

 

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

            także  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 

 1. d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 1 i art. 24 ust.1-2. ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku ( Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r.

          poz 2164 ) .

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty):

 1. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
 2. b) kopia zaświadczenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis

            z rejestru spółki

 1. kosztorys ofertowy
 2. parafowany projekt umowy

6. Termin realizacji zamówienia i gwarancji

     Termin wykonania zamówienia: 31.10.2016 r.

     Wykonawca powinien udzielić na wykonane roboty gwarancji na okres nie krótszy

      niż 36 miesięcy

7. Warunki umowy

    Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem stanowi załącznik do

    niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 cena               -           100 %

 

Sposób punktowania wg przyjętych kryteriów:

 

cena                                sposób punktowania :

 

 

                                                     cena najniższa

                ilość pkt. = -------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

                                                cena badanej oferty

                                                                                         

9.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.08.2016 r. do godz. 1000  w  siedzibie zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn - sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Dariusz Bawoł , Lesław Luźny pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn pokój Nr 12 w godz . od 800 do 15 00 tel. (62) 7528079 wew. 30.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców / wykonawców.

13. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz.1015  w siedzibie zamawiającego w  pokoju nr. 12 .

 

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofert. Następnie odbędzie się badanie ofert.

 

14 . Tryb ogłoszenia wyników przetargu

 1. a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
 1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego .
 2. c) Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy

    oferenci.

 1. d) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

                                                                                                             

Pliki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 1. Projekt umowy
 2. Kosztorys
 3. Formularz ofertowy
 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt techniczny /do wglądu u zamawiającego/

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

2016-07-26

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowy nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455) " w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

Zapytanie ofertowe: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

2016-07-08

 

  Stawiszyn, 04.07.2016 r.

DiOU.7011.5.2016

                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania robót budowlanych  polegających na:                 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)”

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto  Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079  faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455) polegająca na wykonaniu : robót pomiarowych 0,543 km;  Cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 4 cm ;11m, frezowanie nawierzchni asfaltowych 37,6 m2

Wykonanie koryta 5,4 m3;  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 2157,2m2;

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa 15 cm 2157,2m2, Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa dodatek –każdy dodatkowy cm ponad 15 cm 2157,2m2, Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 kg/m2  1995,72m2 ,nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S

grubość warstwy ścieralnej 3 cm 1995,72m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S grubość warstwy ścieralnej dodatek za każdy cm ponad 3 cm 1995,72 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem d 200 i grysem kamiennym o frakcji 5-8 mm( ilość kruszywa 8 dm3/m2) 1995,72 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 857,5m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 857,5 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15 cm –dodatek za każdy dalszy 1 cm 857,5 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D200 i grysem kamiennym o frakcji : 8-12 mm( ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Zjazdy do posesji i drogę wewnętrzną: Roboty ziemne 4,8 m3, Podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5. 60 m2: Rozebranie nawierzchni z brukowca- ręczne, przy wys. Brukowca 16-20 cm , 10 m2

Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego , brukowcem z rozbiórki o wysokości 16-20 cm : 10, 00 m2

Regulacja pionowa: włazów kanałowych 2 szt; Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych,8 szt.

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, 19,2 m3

Ułożenie rur osłonowych 35 m

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 19,2 m3

Zdjęcie niepodświetlonych tablic 2,0 szt

Słupki do znaków z rur stalowych 5 szt

Przymocowanie znaków 9 szt

Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do niniejszej specyfikacji  . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Dokumentacja projektowa do wglądu u zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót budowlanych, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy.

Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia załączono dokumentację techniczną

 

3. Opis sposobu obliczania ceny.

 Każdy wykonawca składa jedną ofertę zawierająca cenę wykonania zamówienia ustaloną

na podstawie kosztorysu ślepego na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej ul Leśna  w m. Stawiszyn (dz. nr 455 ).

. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w:

Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn w (sekretariacie) ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

Koperta powinna być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn oraz oznakowane następująco: „ Oferta na przebudowę drogi gminnej ul. Lesna w m. Stawiszyn (dz. nr 455). ‘’

 

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

            także  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 

 1. d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 1 i art. 24 ust.1-2. ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku ( Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r.

          poz 2164 ) .

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty):

 1. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
 2. b) kopia zaświadczenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis

            z rejestru spółki

 1. kosztorys ofertowy
 2. parafowany projekt umowy

6. Termin realizacji zamówienia i gwarancji

     Termin wykonania zamówienia: 31.10.2016 r.

     Wykonawca powinien udzielić na wykonane roboty gwarancji na okres nie krótszy

      niż 36 miesięcy

7. Warunki umowy

    Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem stanowi załącznik do

    niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 cena               -           100 %

 

Sposób punktowania wg przyjętych kryteriów:

 

cena                                sposób punktowania :

 

 

                                                     cena najniższa

                ilość pkt. = -------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

                                                cena badanej oferty

                                                                                         

9.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.07.2016 r. do godz. 1000  w  siedzibie zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn - sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Dariusz Bawoł , Lesław Luźny pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn pokój Nr 12 w godz . od 800 do 15 00 tel. (62) 7528079 wew. 30.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców / wykonawców.

13. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. o godz.1015  w siedzibie zamawiającego w  pokoju nr. 12 .

 

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofert. Następnie odbędzie się badanie ofert.

 

14 . Tryb ogłoszenia wyników przetargu

 1. a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
 1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego .
 2. c) Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy

    oferenci.

 1. d) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

                                                                                                             

Pliki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 1. Projekt umowy
 2. Kosztorys
 3. Formularz ofertowy
 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt techniczny /do wglądu u zamawiającego/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-07

Stawiszyn, dn. 7 lipca 2016 r.

OPP.4464.1.2016/6

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn zapytania ofertowego dotyczącego „Dowożenia i odwożenia dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2016/2017” wybrano ofertę złożoną przez:

 "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak

  z siedzibą Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2016/2017

2016-06-21

Stawiszyn, dn. 21 czerwca 2016 r.

OPP.4464.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2016/2017.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami).

 

 1. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

powiat kaliski, woj. wielkopolskie

NIP: 968 094 37 38, REGON: 250 855 334

Telefon: 62/ 75 28 079, Faks: 62/ 75 28 097

Adres strony internetowej: www.stawiszyn.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiszyn.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, przez cały rok szkolny 2016/2017 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej.
 2. Zadanie to obejmuje wykonanie 3 kursów dziennie /po 27 km każdy/
 3. a) dowóz dzieci rano do szkoły i przedszkola w Stawiszynie

- z Piątku Wielkiego, Piątku Małego -Kolonii i Piątku Małego  – 17 km –ok. 52 dzieci

- z Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km- ok. 60 dzieci

 1. b) odwóz dzieci ze szkoły i przedszkola w Stawiszynie w godzinach południowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego – 17 km – ok. 28 dzieci

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

- 10 km – ok. 30 dzieci

 1. c) odwóz dzieci ze szkoły w Stawiszynie w godzinach popołudniowych

- do Piątku Wielkiego, Piątku Małego-Kolonii i Piątku Małego - 17 km – ok. 24 dzieci.

- do Ostrówka, Pólka, Złotnik Małych-Kolonii, Złotnik Małych i Werginek

-10 km – ok. 30 dzieci

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnym środkiem transportu dzieci do szkoły i przedszkola w dni nauki szkolnej. Szczegółowy rozkład przejazdów ustala dyrektor Zespołu Szkół w Stawiszynie w porozumieniu z dyrektorem Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie, a akceptuje Burmistrz Stawiszyna.
 2. Wykonawcy może być zlecony również dowóz dzieci na różnego rodzaju imprezy szkolne w ramach ustalonego wynagrodzenia.
 3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi.
 4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
 6. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
 7. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia.
 9. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych.
 10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość usługi wynikającej z opisu przedmiocie zamówienia,
 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

 

Od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

 

 1. Cena oferty i opis sposobu jej obliczania:

 

 1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 2. W ofercie należy:

- podać cenę jednostkową za 1 km świadczenia usługi przewozu,

- podać cenę brutto (z wyodrębnionym podatkiem VAT) za 1 dzień dowozu (cena stanowi iloczyn ceny jednostkowej za km i dziennej trasy, tj. 81 km)

 1. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
 2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania).
 3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena.
 4. Opis sposobu obliczania ceny:

 

                                                           najniższa ofertowa cena brutto za 1 km

Liczba punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                           cena brutto za 1 km oferty badanej

 

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy:

 

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29 czerwca 2016 r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (pokój nr 9).

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Oferta na dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2016/2017”.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i powinna zawierać:
 2. licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.),
 3. wykaz pojazdów – załącznik nr 2,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3,
 5. parafowany wzór umowy- załącznik nr 4.

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Aleksandra Bylica – UGiM w Stawiszynie, tel 62 75-28-079

 

VII. Ogłoszenie wyników:

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wykonanie zastępczego otworu studziennego w miejscowości Piątek Wielki dla ujęć wód podziemnych z otworu czwartorzędowych

2016-03-31

Odpowiedzi na pytania - Zapytanie ofertowe - Wykonanie zastępczego otworu studziennego w miejscowości Piątek Wielki dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

2016-03-26

Zmiana ogłoszenia - Zapytanie ofertowe - Wykonanie zastępczego otworu studziennego w miejscowości Piątek Wielki dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

2016-03-26

Zapytanie ofertowe - Wykonanie zastępczego otworu studziennego w miejscowości Piątek Wielki dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

2016-03-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-18
Data publikacji:2016-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:30129