Ogłoszenie o zamówieniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP 271.5.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stawiszyn: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn.
Numer ogłoszenia: 313788 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Radosna edukacja - Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt -Radosna Edukacja-współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu -Radosna edukacja- będą realizowane następujące zajęcia w poszczególnych szkołach: (jednostka 1 godzina w SIWZ używana w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut) Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 20 uczniów - 4 grupy 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów - 2 grupy 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 15 uczniów - 3 grupy 4. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów - 1 grupa 5. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - dogoterapia - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów - 1 grupa 6. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów - 3 grupy 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 24 uczniów -3 grupy Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Zbiersku 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 150 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 25 uczniów - 5 grup 2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 30 uczniów - 3 grupy 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 16 uczniów -2 grupy 4. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - 30 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 1 ucznia 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 22 uczniów -3 grupy 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin zajęć w roku szkolnym 2011/2012 dla 5 uczniów -2 grupy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postęowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla zadań nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 - każdy wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego -wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) b) dla zadania nr 1.5 - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologii oraz ukończony kurs w zakresie metod pracy w dogoterapii lub równoważne

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postęowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postęowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postęowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4 do SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 2.zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o których mowa w § 1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 3.zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, jest możliwe w przypadku zmiany godzin przeznaczonych na wykonanie czynności, o której mowa w § 1 umowy 4.w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy, 5.w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy 6.zmiany umowy, o których mowa w § 6 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj. wielkopolskie pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj. wielkopolskie sekretariat(pokój nr 9).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt -Radosna Edukacja- współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5648