Kadencja 2010-2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2010-2012

2016-03-30

2010


Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010r 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie 

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010r
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie

3  Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010r
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

4 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010r
w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

5 Uchwała Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010r
w sprawie powołania Komisji Społecznej

6 Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2010r
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Stawiszyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

7 Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2010r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna

8 Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2010r
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie 

9 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiszynie 

10 Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi

11 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI /217/ 2010 z dnia 5 listopada 2010 roku Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

12 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 

13 Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

14 Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2017

15 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

16 Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2010

17 Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie budżetu na 2011 rok

18 Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018

2011

19 Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej

20  Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2011 rok

21 Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2011 rok 

22 Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2011 rok

23 Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

24 Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok
Załącznik do uchwały

25 Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2011r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018

26 Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011r
w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

27 Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011r
w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

28 Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok

29 Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 lutego 2011r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

30 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

31 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok

32 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

33 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

34 Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

35 Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

36 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

37 Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011r
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/35/2007 r Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn

38 Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok
Załącznik do uchwały

39 Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018 
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

40 Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011r
uchylająca uchwałę Nr XXIV/142/2009 rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r.

41 Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna

42 Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2010 rok 

43 Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2010 rok 

44 Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

45 Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Mycielin w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z Filią w Dzierzbinie

46 Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie na 2011 rok
Załącznik do uchwały

47 Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 czerwca 2011r
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „ Radosna Edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

48  Uchwała Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

49 Uchwała Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu zabudowanego w formie przetargu ustnego nieograniczonego

50 Uchwała Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013

51 Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta w Stawiszynie na lata 20112015” 

52 Uchwała Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXXI /217/ 2010 z dnia 5 listopada 2010 roku Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

53 Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: zmiany okreselenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

54 Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2010 rok 

55 Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie za 2011 rok
Załącznik do uchwały

56 Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011r
w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

57 Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

58 Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011r
w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację z Powiatem Kaliskim i Gminą Blizanów i zadania z zakresu właściwości Powiatu Kaliskiego

59 Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2011
Załącznik do uchwały

60 Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 października 2011r
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie przy ulicy Konińska Nr 23, Konińska Nr 25

61 Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 października 2011r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012

62 Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 października 2011r
w sprawie:wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2012-2015 

63 Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 października 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2011
Załącznik do uchwały

64 Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 października 2011r
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

65  Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

66 Uchwała Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2012

67 Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2012

68 Uchwała Nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012

69 Uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

70 Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2012

71 Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego
Załącznik do uchwały

72 Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz o dalszym postępowaniu z nimi

73 Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto - Czysta Gmina

74 Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: przystąpienia przez Gminę i Miasto w Stawiszynie do Partnerstwa

75 Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2011
Załącznik do uchwały

76 Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

77 Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2011r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

78 Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2011r
w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej

79 Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2011
Załącznik do uchwały

80 Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2011r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

81 Uchwała Nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011 r.; w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, leśnego oraz rolnego
Załącznik do uchwały

82 Uchwała Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: uchylenia uchwały

83 Uchwała Nr XV/83/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2011
Załącznik do uchwały

84 Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

85 Uchwała Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2018
Załącznik do uchwały

86 Uchwała Nr XV/86/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie: budżetu 2012 rok
Załącznik do uchwały

2012

87 Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2012r
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn

88 Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2012
Załącznik do uchwały

89 Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

90 Uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2012 rok

91 Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2012 rok

92 Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Samorządowego w Zbiersku

93 Uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok
Załącznik do uchwały

94 Uchwała Nr XVII/94/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 marca 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

95 Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

96 Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż trzy lata

97 Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na kupno gruntu

98 Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

99 Uchwała Nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok
Załącznik do uchwały

100 Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 marca 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

101 Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

102 Uchwała Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/93/2012 r. z dnia 2 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok

103 Uchwała Nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/94/2012r. z dnia 2 marca 2012r Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018

104 Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

105 Uchwała Nr XIX/105/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok
Załącznik do uchwały

106 Uchwała Nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 maja 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

107 Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2011 rok

108 Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2011 rok

109 Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

110 Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn

111 Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

112 Uchwała Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/87/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn

113 Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie za rok 2012

114 Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 lipca 2012r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiszyn na lata 2012-2015

115 Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 lipca 2012r
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

116 Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 lipca 2012r
w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

117 Uchwała Nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 lipca 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie za rok 2012
Załącznik do uchwały

118 Uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 lipca 2012r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

119 Uchwała Nr XXII/119/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 sierpnia 2012r
w sprawie: zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

120 Uchwała Nr XXII/120/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 sierpnia 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie za rok 2012
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 3

121 Uchwała Nr XXII/121/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 sierpnia 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018

122 Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej...

123 Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie za rok 2012
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 3

124 Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

125 Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie działki

126 Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz wspólnot mieszkaniowych

127 Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

128 Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 września 2012r
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „ Polubić naukę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

129 Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 października 2012r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013

130 Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 października 2012r
w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

131 Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 października 2012r
w sprawie: podziału Gminy i Miasta Stawiszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

132 Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 października 2012r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie
Załącznik do uchwały

133 Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 października 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

134 Uchwała Nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2013

135 Uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

136 Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych

137 Uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

138 Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2013

139 Uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej

140 Uchwała Nr XXV/140/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie działki

141 Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok
Załącznik do uchwały

142 Uchwała Nr XXV/142/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 listopada 2012r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2019
Załącznik do uchwały

143 Uchwała Nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

144 Uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

145 Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie

146 Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

147 Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

148 Uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019
Załącznik do uchwały
Objaśnienia

149 Uchwała Nr XXVI/149/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Stawiszyna na rok 2013
Załącznik do uchwały

150 Uchwała Nr XXVI/150/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2012
Załącznik do uchwały

151 Uchwała Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

152 Uchwała Nr XXVI/152/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2013

153 Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012r
w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

2013-2014

2016-03-30

2013

154 Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załącznik do uchwały

155 Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14.09.2007r.

156 Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

157 Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

158 Uchwała Nr XXVIII/158/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019
Załącznik do uchwały

159 Uchwała Nr XXVIII/159/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

160 Uchwała Nr XXVIII/160/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

161 Uchwała Nr XXVIII/1612013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: Planu Pracy Komisji Społecznej na 2013 rok

162 Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2013 rok

163 Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Stawiszynie

164 Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn

165 Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

166 Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

167 Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom i logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

168 Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż trzy lata

169 Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
Załącznik do uchwały

170 Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zmiany WPF Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

171 Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w formie przetargu

172 Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Załącznik do uchwały

173 Uchwała Nr XXX/173/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
Załącznik do uchwały

174 Uchwała Nr XXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Stawiszyn za 2012 rok

175 Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

176 Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

177 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2012 rok

178 Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2012 rok

179 Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy i Miasta Stawiszyn

180 Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

181 Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

182 Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

183 Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

184 Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

185 Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw” realizowanej w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich

186 Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budowa placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki”

187 Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ‘Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

188 Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

189 Uchwała Nr XXXII/189/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

190 Uchwała Nr XXXII/190/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

191 Uchwała Nr XXXIII/19/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Zbierska Cukrowni

192 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

193 Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

194 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa

195 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego

196 Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

197 Uchwała Nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

198 Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2014

199 Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

200 Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

201 Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2014

202 Uchwała Nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

203 Uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

204 Uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

205 Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019

206 Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: budżetu na rok 2014
Załącznik do uchwały

207 Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2014 r.

208 Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

209 Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2018
Załącznik do uchwały

210 Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014

211 Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni na okres programowania 2014 - 2020

2014

212 Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

214 Uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

215 Uchwała Nr XXXVI/215/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

216 Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2014 rok

217 Uchwała Nr XXXVI/217/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2014 rok

218 Uchwała Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok

219 Uchwała Nr XXXVII/219/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

220 Uchwała Nr XXXVII/220/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

221 Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

222 Uchwała Nr XXXVII/222/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: budżetu na 2014 rok

223 Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2019

224 Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

225 Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

226 Uchwała Nr XXXVIII/226/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

227 Uchwała Nr XXXVIII/227/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy i Miasta Stawiszyn

228 Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

229 Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3

230 Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud)etu gminy i miasta Stawiszyn za 2013 rok

231 Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

232 Uchwała Nr XXXIX/232/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Osrodka Kultury w Zbiersku za 2013 rok

233 Uchwała Nr XXXIX/233/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2013 rok

234 Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

235 Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019

236 Uchwała Nr XL/236/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze

237 Uchwała Nr XL/237/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020
Załącznik do uchwały

238 Uchwała Nr XL/238/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu

239 Uchwała Nr XL/239/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok

240 Uchwała Nr XLI/240/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2 
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3
Załącznik do uchwały nr 4

242 Uchwała Nr XLII/242/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć

243 Uchwała Nr XLII/243/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

244 Uchwała Nr XLII/244/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: nadania odcinkom dróg (ulic) na terenie miasta Stawiszyna kategorii dróg gminnych

245 Uchwała Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

246 Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

247 Uchwała Nr XLIII/247/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

248 Uchwała Nr XLIII/248/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

249 Uchwała Nr XLIII/249/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

250 Uchwała Nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

251 Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

252 Uchwała Nr XLIII/252/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2015 r.

253 Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015

254 Uchwała Nr XLIII/254/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

255 Uchwała Nr XLIV/255/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

256 Uchwała Nr XLIV/256/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2015

257 Uchwała Nr XLIV/257/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

258 Uchwała Nr XLIV/258/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2015

259 Uchwała Nr XLIV/259/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

260 Uchwała Nr XLIV/260/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

261 Uchwała Nr XLIV/261/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

262 Uchwała Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

263 Uchwała Nr XLIV/263/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

264 Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2018

265 Uchwała Nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3
Załącznik do uchwały nr 4

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-20
Data publikacji:2016-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8859