2013-2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2016

2013

154 Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Stawiszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załącznik do uchwały

155 Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14.09.2007r.

156 Uchwała Nr XXVII/156/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 stycznia 2013r
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

157 Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

158 Uchwała Nr XXVIII/158/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019
Załącznik do uchwały

159 Uchwała Nr XXVIII/159/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

160 Uchwała Nr XXVIII/160/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

161 Uchwała Nr XXVIII/1612013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: Planu Pracy Komisji Społecznej na 2013 rok

162 Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2013 rok

163 Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 marca 2013r
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Stawiszynie

164 Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn

165 Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

166 Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

167 Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom i logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

168 Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż trzy lata

169 Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
Załącznik do uchwały

170 Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013r
w sprawie: zmiany WPF Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2019
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

171 Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w formie przetargu

172 Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
Załącznik do uchwały

173 Uchwała Nr XXX/173/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 maja 2013r
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
Załącznik do uchwały

174 Uchwała Nr XXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Stawiszyn za 2012 rok

175 Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

176 Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

177 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku za 2012 rok

178 Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2012 rok

179 Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy i Miasta Stawiszyn

180 Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 1 grudnia 2010 roku, w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej

181 Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

182 Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 czerwca 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

183 Uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

184 Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

185 Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw” realizowanej w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich

186 Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budowa placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki”

187 Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji ‘Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

188 Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

189 Uchwała Nr XXXII/189/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

190 Uchwała Nr XXXII/190/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

191 Uchwała Nr XXXIII/19/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Zbierska Cukrowni

192 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

193 Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

194 Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa

195 Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego

196 Uchwała Nr XXXIII/196/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

197 Uchwała Nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 3 października 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

198 Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2014

199 Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

200 Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

201 Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2014

202 Uchwała Nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn

203 Uchwała Nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

204 Uchwała Nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2013r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2018
Załącznik do uchwały

205 Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019

206 Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: budżetu na rok 2014
Załącznik do uchwały

207 Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2014 r.

208 Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: zmian budżetu na 2013 rok
Załącznik do uchwały

209 Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2013-2018
Załącznik do uchwały

210 Uchwała Nr XXXV/210/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014

211 Uchwała Nr XXXV/211/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia LGD7-Kraina Nocy i Dni na okres programowania 2014 - 2020

2014

212 Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

214 Uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

215 Uchwała Nr XXXVI/215/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

216 Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Społecznej na 2014 rok

217 Uchwała Nr XXXVI/217/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2014 rok

218 Uchwała Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok

219 Uchwała Nr XXXVII/219/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

220 Uchwała Nr XXXVII/220/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

221 Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

222 Uchwała Nr XXXVII/222/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: budżetu na 2014 rok

223 Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2012-2019

224 Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

225 Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

226 Uchwała Nr XXXVIII/226/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

227 Uchwała Nr XXXVIII/227/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy i Miasta Stawiszyn

228 Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

229 Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 maja 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3

230 Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud)etu gminy i miasta Stawiszyn za 2013 rok

231 Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

232 Uchwała Nr XXXIX/232/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Osrodka Kultury w Zbiersku za 2013 rok

233 Uchwała Nr XXXIX/233/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie za 2013 rok

234 Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

235 Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 czerwca 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019

236 Uchwała Nr XL/236/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze

237 Uchwała Nr XL/237/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020
Załącznik do uchwały

238 Uchwała Nr XL/238/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu

239 Uchwała Nr XL/239/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 sierpnia 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok

240 Uchwała Nr XLI/240/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 sierpnia 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2 
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3
Załącznik do uchwały nr 4

242 Uchwała Nr XLII/242/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć

243 Uchwała Nr XLII/243/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

244 Uchwała Nr XLII/244/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: nadania odcinkom dróg (ulic) na terenie miasta Stawiszyna kategorii dróg gminnych

245 Uchwała Nr XLII/245/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 2

246 Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

247 Uchwała Nr XLIII/247/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

248 Uchwała Nr XLIII/248/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

249 Uchwała Nr XLIII/249/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

250 Uchwała Nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

251 Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

252 Uchwała Nr XLIII/252/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2015 r.

253 Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015

254 Uchwała Nr XLIII/254/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 października 2014r
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok

255 Uchwała Nr XLIV/255/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

256 Uchwała Nr XLIV/256/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2015

257 Uchwała Nr XLIV/257/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

258 Uchwała Nr XLIV/258/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2015

259 Uchwała Nr XLIV/259/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

260 Uchwała Nr XLIV/260/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

261 Uchwała Nr XLIV/261/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

262 Uchwała Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

263 Uchwała Nr XLIV/263/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

264 Uchwała Nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2018

265 Uchwała Nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r
w sprawie: zmian budżetu na 2014 rok
Załącznik do uchwały nr 1
Załącznik do uchwały nr 1A
Załącznik do uchwały nr 2
Załącznik do uchwały nr 2A
Załącznik do uchwały nr 3
Załącznik do uchwały nr 4

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-30
Data publikacji:2016-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2305