2014

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020"

2016-03-30

Stawiszn, dn. 11 lipca 2014 r.
OKS.061.1.2014

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020"

W dniu 27 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00-11.30 w Ratuszu w Stawiszynie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozowju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020".

Konsultacje odbyły się zgodnie z przepisami uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn.

Konsultacje zostaly ogłoszone Zarzadzeniem Nr 0050.24.2014 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie i Mieście Stawiszyn w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020. Przedmiotowe zarządzenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy i miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszęn urzędu. Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również listownie przekazana radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie oraz sołtysom Gminy Stawiszyn.

Konsultację miały zasięg ogólnogminny. Zostały przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn, a ich celem było zebranie uwag, propozycji    i opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-20120.

W spotkaniu uczestniczył autor projektu, dwóch pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz dziesiątka mieszkańców gminy i miasta.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawienia przez autora projektu sposób opracowania strategii, a następnie została omówiona treść samego dokumentu.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat zapisanych w projekcie propozycji. Dyskusja toczyła się głównie wobec zagadnień dotyczących oświaty i rolnictwa, a także rewitalizaji Miasta Stawiszyna.

Wniesiono następujące uwagi:

 • budowa chodnika przy drodze krajowej nr 25
 • rewitalizacja rynku w Stawiszynie
 • wykorzystanie wolnostojących murów do działań streetart'owych
 • przebudowa chodnikow i jezdi na ulicy kaliskiej
 • wymiana azbestowych rur wodosiagowych
 • budowa przedszkola w Stawiszynie
 • oczyszczenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego po dawnej fosie (tzw. stawu strażackiego)
 • naprawa kanału burzowego od ulicy Szkolnej, przez ul. Kaliską, Starościńska do rzeki Bawół
 • przystosowanie targowicy do handlu
 • odnowienie lub wymiana znaków drogowych
 • tablice informacyjne przy wjzadach do gminy i miasta.

Następujące uwagi zostały uwzględnione:

 • budowa ciągów pieszo -jezdnych przy drodze krajowej nr 25 (karta nr 2.1.1.).

Pozostałe kwestie zostały juz zawarte w kartach projektu.

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020“ zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn, należy więc uznac je za ważne.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Robert Jarzębski

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 czerwca 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-20120

2016-03-30

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 czerwca 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-20120

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektuStrategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2014 r. w sali posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie o godz. 9.00.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-20120

Przedmiot konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-20120.

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminyi Miasta Stawiszyn oraz zostanie udostępniony zainteresowanym w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 17).

Data i forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminyi Miasta Stawiszyn, organizowanego w sali posiedzeń w ratuszu w Stawiszynie, w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 9.00.

Zasięg konsultacji

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

 

Dokumenty

Obwieszczenie w sprawie: wydanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0.4 kV (w ramach przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia)

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: Zbieraniu odpadów na terenie działki Nr 76/3 w miejscowości Zbiersk Cukrownia,gmina Stawiszyn

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i linii napowietrznej nn 0,4kV w ramach przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wyrów

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydanie ostatecznej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi SN-15kV

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV i słupa elektroenergetycznego SN-15kV

2016-03-30

Postanowienie w sprawie: budowa linii kablowejSN-15kV i słupa SN-15kV w ramach przebudowy linii napowietrznej SN-15kV magistralnej relacji GPZ Stawiszyn-Chocz

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: zbieranie odpadów na terenie działki Nr 76/3 w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: budowa linii elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilenia domów jednorodzinnych na dz. nr 264/4, 264/5, 264/6, 264/8 w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV magistralnej relacji GPZ Stawiszyn-Chocz

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: Budowie jednej wieży elektrowni wiatrowej o mocy do 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr 82 w obrębie Nowy Kiączyn

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze w m. Stawiszyn

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiszyn

2016-03-30

Postanowienie w sprawie: budowa linii kablowejSN-15kV i słupa SN-15kV w ramach przebudowy linii napowietrznej SN-15kV magistralnej relacji GPZ Stawiszyn-Chocz

2016-03-30

Obwieszczenie w sprawie: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 4 MW,linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi w miejscowości Wyrów

2016-03-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-28
Data publikacji:2016-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7053