Sprzedaż zbędnego majątku ruchomego w Zespole Szkół w Zbiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego w Zespole Szkół w Zbiersku

2016-03-24

Burmistrz Stawiszyna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego w Zespole Szkół w Zbiersku  

  1. Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego nie odbył się  w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3. z powodu braku ofert na przedmiot sprzedaży
  2. Przedmiotem przetargu była dwa piece c.o. wraz z osprzętem

 

Kocioł nr 1

- rok produkcji - 2005 r.
- moc kotła - ok. 220 kW
- pow. ogrzewalna - ok. 14 m2
- wyposażenie dodatkowe - sterownik kotła typ Huragan, wentylator nadmuchowy
- wymiary kotła - szer. 120 cm
- wys. 145 cm
- dł. 182 cm
- masa kotła - ok. 1500 kg
- producent - - PPHU „Mat-Pro" Sp. Z o.o.w Zbiersku Cukrowni

Cena wywoławcza 3.000zł (trzy tysiące złotych)

 

Kocioł nr 2

- rok produkcji - 2005 r.
- moc kotła - ok. 220 kW
- pow. ogrzewalna - ok. 14 m2
- wyposażenie dodatkowe - sterownik kotła typ Huragan, wentylator nadmuchowy
- wymiary kotła - szer. 124 cm
- wys. 150 cm
- dł. 184 cm
- masa kotła - ok. 1500 kg
- producent - Ślusarstwo Ogólne, Instalacje c.o. i wod.-kan. w Zbiersku

Cena wywoławcza 3.500zł (trzy tysiące złotych)

3.Oferty należało składać do dnia 17 grudnia 2013r do godziny 10:00 do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie

2016-03-24

Burmistrz Stawiszyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego w Zespole Szkół w Zbiersku

1.Przedmiot sprzedaży - dwa piece c.o. wraz z osprzętem :

 Kocioł nr 1

- rok produkcji - 2005 r.

- moc kotla - ok. 220 kW

- pow. ogrzewalna - ok. 14 m2

- wyposażenie dodatkowe - sterownik kotła typ Huragan, wentylator nadmuchowy

- wymiary kotła - szer. 120 cm

- wys. 145 cm

- dł. 182 cm

- masa kotła - ok. 1500 kg

- producent - - PPHU „Mat-Pro” Sp. Z o.o.w Zbiersku Cukrowni

 

Cena wywoławcza 3.000zł (trzy tysiące złotych)

 

Kocioł nr 2

- rok produkcji - 2005 r.

- moc kotla - ok. 220 kW

- pow. ogrzewalna - ok. 14 m2

- wyposażenie dodatkowe - sterownik kotła typ Huragan, wentylator nadmuchowy

- wymiary kotła - szer. 124 cm

- wys. 150 cm

- dł. 184 cm

- masa kotła - ok. 1500 kg

- producent - Ślusarstwo Ogólne, Instalacje c.o. i wod.-kan. w Zbiersku

 

Cena wywoławcza 3.500zł (trzy tysiące złotych)

 

Nabywca we własnym zakresie i kosztach  wymontowuje przedmiot przetargu. 


2.Zainteresowane osoby mogą oglądać przedmiot sprzedaży w Zespole Szkół w Zbiersku

w godzinach 8.00 – 13.00 w dni robocze.

 

3 Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w Budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat urzędu . Termin składania ofert upływa dnia 17.12 2013 r. do godz. 10.00.

 

4.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12 2013 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta  Stawiszyn, sala posiedzeń piwnica . Otwarcie ofert jest jawne.

 

5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
                 Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

- Sposób kontaktu z oferentem,

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona: „Piece centralnego ogrzewania".

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta

 

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę przedmiotu sprzedaży jest zobowiązany niezwłocznie ( ale nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu )dokonać wpłaty ustalonej kwoty na konto Gminy i Miasta Stawiszyn BS Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

 

Wydanie w/w przedmiotu sprzedaży  nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu , zmianę warunków przetargu oraz odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

 

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Stawiszyna

  /Robert Jarzębski /

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5778