Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-24

PFiZP.271.7.2013

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku.


Numer ogłoszenia: 356338 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284242 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 547,33 m² , Powierzchnia użytkowa 589,30 m² ; Kubatura 1667,30 m³ obejmujący swoim zakresie: 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą*Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 285,625 m²,*Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 51,075 m²,*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 285,625 m²*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 51,075 m² *Malowanie elewacji 336,700 m² *Obróbki blacharskie 23,964 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Termomodernizacja murów fundamentowych*Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 30,342 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych 101,140 m², *Wykonanie tynku mozaikowego 50,570 m² 4.Termomodernizacja dachu*Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze elementów dachu krytego dachówką*Przełożenie pokrycia dachowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki 467,328 m² *Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, karpiówką 311,552 m² *Izolacje z wełny mineralnej grub. 15+5 =20,00 cm 650,500 m² *Izolacje z folii 650,500 m²*Okładziny z płyt gips karton 650,500 m²*Obróbki blacharskie 38,330 +3,800= 40,130 m²*Rynny dachowe 103,800 m²*Rury spustowe 35,100 m² 5.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe *Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 50,570 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 29,040+204,00= 233,040 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.6. Wymiana instalacji co *Roboty demontażowe rurociągów, grzejników *Rurociągi z rur stalowych o średnicy 50 65 mm 20,00 m *Rurociągi z rur warstwowych o średnicy 16 40 mm 274,00 m, *Grzejniki stalowe 37 szt, *Zawory termostatyczne 37 szt *Zawory przelotowe, zawory grzejnikowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. II.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego z filią w Petrykach o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 497,00 m²; Powierzchnia użytkowa 590,00 m²; Kubatura 1664,95 m³ obejmujący swoim zakresie: 7.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej *Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K), łącznie 37,184 m², *Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) 20,400 m² *Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej 57,784 m² *Parapety 28,870 m² *Wykucia, roboty demontażowe 9.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą *Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 387,932 m², *Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 25,923 m², *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 387,932 m² *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 25,923 m² *Malowanie elewacji 413,865 m² *Obróbki blacharskie 10,105 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.10.Termomodernizacja murów fundamentowych *Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 31,200 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styropianu gr. 15 cm 88,400 m² *Wykonanie tynku mozaikowego 36,400 m² 11.Termomodernizacja dachu *Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze *Termoizolacja dachu płytami styropianowymi obustronnie laminowanymi lub wełny mineralnej grubości 20,00 cm 630,800 m² *Obróbki blacharskie 34,520 m² *Rynny dachowe 33,200 m² *Rury spustowe 25,150 m² *Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowo 597,600 m² 12.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe*Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 52,200 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 95,025 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD Marek Kędzia, ul. Zachodnia 8, 63-322 Gołuchów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1031346,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 579133,20
 • Oferta z najniższą ceną: 579133,20 / Oferta z najwyższą ceną: 664918,94
 • Waluta: PLN.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24

PFiZP.271.7.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie

filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego

/Bajkowa Kraina/ w Zbiersku


Numer ogłoszenia: 307808 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284242 - 2013 data 19.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 40% wartości zamówienia podstawowego.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Beata Kuśmierczyk

Sekretarz Gminy i Miasta

Modyfikacja SIWZ 1

2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP.271.7.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie

filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego

 /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku
Numer ogłoszenia: 284242 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 547,33 m² , Powierzchnia użytkowa 589,30 m² ; Kubatura 1667,30 m³ obejmujący swoim zakresie: 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą*Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 285,625 m²,*Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 51,075 m²,*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 285,625 m²*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 51,075 m² *Malowanie elewacji 336,700 m² *Obróbki blacharskie 23,964 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Termomodernizacja murów fundamentowych*Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 30,342 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych 101,140 m², *Wykonanie tynku mozaikowego 50,570 m² 4.Termomodernizacja dachu*Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze elementów dachu krytego dachówką*Przełożenie pokrycia dachowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki 467,328 m² *Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, karpiówką 311,552 m² *Izolacje z wełny mineralnej grub. 15+5 =20,00 cm 650,500 m² *Izolacje z folii 650,500 m²*Okładziny z płyt gips karton 650,500 m²*Obróbki blacharskie 38,330 +3,800= 40,130 m²*Rynny dachowe 103,800 m²*Rury spustowe 35,100 m² 5.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe *Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 50,570 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 29,040+204,00= 233,040 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.6. Wymiana instalacji co *Roboty demontażowe rurociągów, grzejników *Rurociągi z rur stalowych o średnicy 50 65 mm 20,00 m *Rurociągi z rur warstwowych o średnicy 16 40 mm 274,00 m, *Grzejniki stalowe 37 szt, *Zawory termostatyczne 37 szt *Zawory przelotowe, zawory grzejnikowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. II.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego z filią w Petrykach o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 497,00 m²; Powierzchnia użytkowa 590,00 m²; Kubatura 1664,95 m³ obejmujący swoim zakresie: 7.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej *Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K), łącznie 37,184 m², *Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) 20,400 m² *Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej 57,784 m² *Parapety 28,870 m² *Wykucia, roboty demontażowe 9.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą *Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 387,932 m², *Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 25,923 m², *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 387,932 m² *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 25,923 m² *Malowanie elewacji 413,865 m² *Obróbki blacharskie 10,105 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.10.Termomodernizacja murów fundamentowych *Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 31,200 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styropianu gr. 15 cm 88,400 m² *Wykonanie tynku mozaikowego 36,400 m² 11.Termomodernizacja dachu *Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze *Termoizolacja dachu płytami styropianowymi obustronnie laminowanymi lub wełny mineralnej grubości 20,00 cm 630,800 m² *Obróbki blacharskie 34,520 m² *Rynny dachowe 33,200 m² *Rury spustowe 25,150 m² *Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowo 597,600 m² 12.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe*Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 52,200 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 95,025 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w sekretariacie UGiM Stawiszyn - pokój nr 9. (Kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty), 8.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.6. Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każde, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (i potwierdzone dokumentami, świadczącymi o tym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz załącznika dot. wykazu osób.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ -Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, -kserokopię dowodu wniesienia wadium, -kosztorys ofertowy, -ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia (co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a)wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub loalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d)napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e)konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f)wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie,Fakty, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c), d), e) i f) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4.Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności:a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: *śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, *niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, *jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszy.pl (BIP zakładka Zamówienia Publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5536