Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki położonej w Stawiszynie ul. Zamurna 10

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Burmistrz   Stawiszyna

Ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony

a  sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki położonej  w Stawiszynie ul. Zamurna 10 oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr 199/9 o pow.954 m2,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00060177/7.

Na przedmiotowej działce ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu do działki sąsiedniej.

Cena wywoławcza działki wynosi  23.000zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące).

Przetarg odbędzie się  w dniu 24 kwietnia 2012   o godz.1100  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3,sala posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie  wadium w wysokości 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta) w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn  lub na rachunek bankowy Gminy i Miasta Stawiszyn  prowadzony   Banku Spółdzielczym w Pleszewie - Oddział w Stawiszynie  Nr 82 8407  0003  0500  0101 2000 0005 .  Wpłaty należy dokonać   do dnia 19.kwietnia 2012 roku.
  • okazanie dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.
    Wadium uczestnika, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
    Wadium nie podlega zwrotowi w razie niezawarcia przez uczestnika, który przetarg wygrał notarialnej umowy sprzedaży.
    Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Oferent, który przetarg wygra, zobowiązany  jest do  wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu na  wskazany rachunek przed zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie,ul. Szosa Pleszewska 3,pokój15,Tel.(62) 7528079.

 

Burmistrz Stawiszyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Bolesława Orlicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5317