Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werginki, dz. nr 1, 57

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Protokół z otwarcia ofert

2016-10-07

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-09-22

Ogłoszenie nr 312104 - 2016 z dnia 2016-09-22 r.

Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werginki, dz. nr 1, 57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. ul. Szosa Pleszewska 3, 62820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl, faks 627 528 097.
    Adres strony internetowej (URL): www.bip.stawiszyn.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.stawiszyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.stawiszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście, w formie pisemnej w sekretariacie
Adres:
Gmina i Miasto Stawiszyn,ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, sekretariat p. nr 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werginki, dz. nr 1, 57
Numer referencyjny: PFiZP 271.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadania obejmuje wykonanie Przedmiotem zamówienia jest odcinek od 0,00km do 2,131 położony na działce nr 1. Konstrukcja warstw: 1.Konstrukcja warstw jezdni odc. I dł. 1150m.-nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej betonu asfaltowego na warstwę ścieralną gr 5cm dla KR2 wg PN-EN 13108-1 z lokalnym wyrównaniem profilu przy krawędzi jezdni wykonywane jednocześnie z układaniem warstwy ścieralnej.-pobocza umocnione kruszywem łamanym mieszanką 0/31,5 gr 10 cm 2.Konstrukcja warstw odc. I od km 1,150 do km 2,131-poszerzenie jezdni na odcinku 1,900 do 2,131 z 3,5 do 4,5m-umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr 10cm C ¾ MPa-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstw 15 cm warstwa dolna i 5 cm warstwa górna spryskana emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 .-zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 na poszerzeniu jezdni i wyrównanie profilu na łuku poziomym-nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną gr 5 cm dla KR2 wg PN-EN 13108-1-pobocza umocnione kruszywem łamanym mieszanką 0/31,5 gr 10 cm 3.Odwodnienie: Odwodnienie jezdni stanowić będzie istniejący rów przydrożny dla odc. I i II W opracowaniu pogłębienie rowu na odcinku II po stronie prawej. Rów po stronie lewej pozostawia się bez zmian. Dla odcinka I projektuje się przebudowę istniejącego przepustu z rur betonowych w km 2,084 na przepust Φ 500 z PCV dwuścianowych i z głowicami prefabrykowanymi.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 07/11/2016 data zakończenia: 15/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie , remoncie dróg o długości nie mniejszej niż 0,5 km i wartości minimum 125 000 zł brutto każda , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. : kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekononicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony , jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejsza niż 500000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych )
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie , remoncie dróg o długości nie mniejszej niż 0,5 km i wartości minimum 125 000 zł brutto każda , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. : kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw o wykluczeniu 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - ustawy Pzp. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. 10 6) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2015r, poz. 184 )- jeśli dotyczy ( załącznik nr 12)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, ustawy Pzp.-zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2) Wykaz robót budowlanych- wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub remont dróg o długości nie mniejszej niż 0,5 km i wartości minimum 125 000 zł brutto każda , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 9 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ , 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, ustawy Pzp.-zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2) Wykaz robót budowlanych- wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub remont dróg o długości nie mniejszej niż 0,5 km i wartości minimum 125 000 zł brutto każda , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 9 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ , 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.3.Inne oświadczenia i dokumenty . 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.3 , o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp- jeśli dotyczy. 3) Pełnomocnictwo- jeśli dotyczy. 4) Umowę spółki cywilnej- jeśli dotyczy. 5) Kosztorys ofertowy. 7. Udział w postępowaniu innych podmiotów 7.1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp: 1) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. 3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 1 musi dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, 11 posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i finansowego (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp)- składa je wyłącznie lider. 4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 6.2 ppkt 1,2,3,4,5,6 zobowiązany jest złożyć każdy z członków konsorcjum, w tym lider. 5) W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dokument wymieniony w pkt 6.1. ppkt 2,3,4 składają ci Wykonawcy, których ten dokument dotyczy w taki sposób, aby wykazać spełnienie warunku łącznie. 6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem). 7.2. Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio że :- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju ,w którym Wykonawca ma siedzibę miejsca zamieszkania .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł ).10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.3 §Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn Stawiszyn 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z adnotacją „Przebudowa drogi gminnej §w m. Werginki dz nr 1, 57”  §poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  §gwarancjach bankowych,  §gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji §Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą , Zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5, PZP 10.4 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Jakość

30

Doświadczenie

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy , o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy pzp, które mogą dotyczyć:- Zmiany parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 4. zmiany terminu wykonania umowy, 5. zmiany na stanowisku kierownika budowy. 6. wykonania robót zamiennych 7. wykonania robót dodatkowych 8. rezygnacji z części robót budowlanych 9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust 4, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę – zawierającego. 1.opis proponowanej zmiany, 2.uzasadnienie zmiany 3.opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy 4.opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia 5. jeśli występuje zmiana wynagrodzenia – obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie. 6.jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót- projekt zamienny sporządzony przez autora projektu którego dotyczy zmiana, zawierający opis proponowanych zmian o konieczności ( lub nie) zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej. a/ nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany b/Zamawiającego 10. Wniosek o którym mowa w ust 5 należy złożyć niezwłocznie nie póżniej jednak niż w terminie dwóch dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy. 11. Zmiany o których mowa w ustępie 4, mogą zostać dokonane , jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1. Obniżenie kosztu eksploatacji 2. poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych 3. zmiana obowiązujących przepisów 4. podniesienie wydajności urządzeń5. podniesienie bezpieczeństwa wykonania robót 6. usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu 7.opóźnienia, utrudnienia , zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy 8. wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji 9.wystapienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust 2 umowy warunków terenu budowy , w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci , instalacji lub innych obiektów budowlanych. 10. działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem terminów wydawania decyzji, zezwoleń , uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień itp. 11. zmian przepisów prawa, 12. siła wyższa, 12. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Burmistrz Stawiszyna

/Justyna Urbaniak/

Załączniki

0_pfizp 211.3.2016_SIWZ
1_formularz oferty Werginki
Z 2 do SIWZ
Z 3 do SIWZ
Z 4 Załącznik do SIWZ
Z 5 do SIWZ
Z 6 do SIWZ
Z 7 opis przedmiotu
Z 8 do SIWZ Projekt UMOWY
z 9 projekt sst.7z
Z 10 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach
Z 11 do SIWZ Wykaz podwykonawców
Z 12 do SIWZ Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-09-22
Data publikacji:2016-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5680