Wykonanie robót remontowych na boiskach kompleksu ORLIK w Zbiersku Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BI.7021.2.2014

Stawiszyn dn. 05 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót remontowych na boiskach kompleksu ORLIK w Zbiersku Cukrownia. Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości  30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze zmianami/.

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania są roboty remontowe dotyczące usunięcia usterek i wad stwierdzonych podczas komisyjnego przeglądu w ramach okresu gwarancyjnego wybudowanego obiektu budowlanego w miejscowości Zbiersk Cukrownia w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012"

Wykaz robót  do wykonania

1. Roboty rozbiórkowe:

  • muru oporowego wykonanego z betonu ogrodzenia od strony północnej boiska 0,30x1,20x6,00 m.
  • rozbiórka kostki betonowej gr.8 cm o powierzchni 14,80 m2.

2.Wykonanie muru oporowego żelbetowego od strony północnej boiska 0,30x1,20x6,00 m.

3.Ułożenie kostki betonowej gr.8 cm o powierzchni 14,80 m2 na podsypce cementowo-piaskowej.

4.Uzupełnienie rur spustowych PCV o kolanka odpływowe w budynku sanitarno-szatniowym szt.4.

5. Naprawa spłuczki w 1 toalecie

6.Wymiana linek napinających siatkę ochronną boiska 40x3x2 = 240 mb.

7.Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych boisk siatkówki, koszykówki, tenisa o nawierzchni poliuretanowej (boisko wielofunkcyjne).

8.Naprawa opraw oświetleniowych boisko szt.1.

9.Porządkowanie terenu miejsc wykonywanych robót.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.  Kryteria wyboru i ocena ofert.

a) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie wyłącznie jednym kryterium: Cena 100%

b) ocena ofert w zakresie przedstawianego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta  z ceną wyższą, otrzyma proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów wg wzoru:

 

(cena oferty najniższej/cena oferty badanej) x 100

 

c) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów, co   zapewni że wydatki związane z tym zamówieniem dokonane zostaną w sposób celowy i oszczędny - art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r.  poz.907 ze zmianami/

d) Wykonawca określi cenę oferty za realizację każdej części zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdu.

f) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

g)  Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

3.   Osoby uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Wiesław Szymczak, Paulina Grala
UGiM Stawiszyn tel. (62) 75 28 079 w godz. 730 - 1530

 

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę  należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2014 r. do godz. 1200 w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 /sekretariat/, 62-820 Stawiszyn.

Na kopercie z ofertą umieścić zapis: „OFERTA NA REMONT ORLIKA. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.05.2014 godz. 1200"

 

5. Termin wykonania zamówienia: do 01.07.2014 r.

6.  Ogłoszenie wyników

Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

 

 

 

Załączniki do pobrania:

1. Zał. 1 - 4   Formularz ofertowy , Projekt umowy, Oświadczenie o uprawnieniach, Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5451