Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Burmistrz Stawiszyna ogłasza

nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

 

1.  Dotacje może otrzymać klub sportowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca         2010 r. o sporcie (Dz. U.  z 2014 r., poz. 715), który spełnia łącznie następujące warunki:

a)                  klub ma siedzibę i prowadzi działalność sportową na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,

b)                 klub nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia  zysku,

c)                   klub realizuje cel publiczny z zakresu sportu.

2. Przedmiotem dotacji może być:

a)                  wynagrodzenie kadry szkoleniowej

b)                 organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,

c)                  finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych,

d)                 ubezpieczenie zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej,

e)                  pokrycie kosztów dojazdów zawodników na mecze,

f)                  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

g)                 zakup sprzętu sportowego,

h)                 koszty pośrednie, związane z realizacją zadania (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego) stanowiące maksymalnie do 10% wysokości dofinansowania,

i)                   zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla zawodników.

 

3. Termin realizacji zadania – od dnia 1 stycznia 2016 r. dnia 30 listopada 2016 roku.

 

4. Termin i sposób składania wniosków o dotacje.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawia swoją ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXXII/232/2010 Rady Miejskiej                w Stawiszynie z dnia  10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

Do składanego wniosku należy załączyć:

•                     wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

•                     aktualny statut.

 

5. Tryb rozpatrywania wniosków.

Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji, w tym o jej wysokości podejmuje Burmistrz Stawiszyna.

W przypadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Stawiszyna uzależnia rozpatrzenie wniosku od  usunięcia wad w określonym przez niego terminie.

Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaję się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Aleksandra Bylica - Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, pok. nr 17, tel. 62 75-28-079,        e-mail:oswiata@stawiszyn.ugim.gov.pl.

 

Stawiszyn, dnia 14 września 2015 r.                                                           

                                                                                              Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                 Justyna Urbaniak

Pliki do pobrania:
1.Wniosek 

2.Wzór umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5944