BUDOWA WODOCIĄGU W m. ZBIERSK-CUKROWNIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
UGiM 341/18/2006 z dnia 29.11.2006r.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 321 z dnia 29.11.2006, poz. 60209


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneStawiszyn: budowa sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłaczami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, do kontaktów: Wiesław Szymczak, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097, e-mail: ugim-Stawiszyn@ewerst-pi.com.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.stawiszyn.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłaczami w miejscowości Zbiersk Cukrownia.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn, woj. wielkopolskie.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej o dł. 2210 mb z rur PCV fi 90mm wraz z przyłaczami szt. 16 z rur PE

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej o dł. 2210 mb z rur PCV fi 90mm wraz z przyłaczami szt. 16 z rur PE

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 60

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2007 godzina 12:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.01.2007, godzina 12:15, Sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23.11.2006.


BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski


Z A Ł Ą C Z N I K I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

p o b i e r z

Załącznik Nr 1. FORMULARZ OFERTOWY

p o b i e r z

Załącznik Nr 2. WZÓR UMOWY

p o b i e r z

Załącznik Nr 3. OŚWIADCZENIE 1

p o b i e r z

Załącznik Nr 4. OŚWIADCZENIE 2

p o b i e r z

Załącznik Nr 5. WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH

p o b i e r z

Załącznik Nr 6. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

p o b i e r z

Załącznik Nr 7. PRZEDMIAR ROBÓT

p o b i e r z

Załącznik Nr 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

p o b i e r z

Załącznik Nr 9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6320