Wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku, Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolski Regional

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Unieważnienie zapytania ofertowego

2017-03-08

Zapytanie ofertowe

2017-02-28

Stawiszyn, dn. 28 lutego 2017 r.

OPP.271.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Stawiszyna zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku, Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”

I. Określenie trybu zamówienia:

Zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015r.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w związku z czym oferta nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

II. Zamawiający

Gmina i Miasto Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62 75-28-079,  fax. 62 75-28-097,  e-mail: sekretariat@stawiszyn.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie składanego w ramach konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17, oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie     w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie  w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest komplementarne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 8.1.1 WRPO 2014+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje sporządzenie studium wykonalności w dwóch częściach: opisowej oraz finansowej. Dokumentacja powinna być opracowana w oparciu o Instrukcję do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa), Instrukcję do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) oraz zgodna z Regulaminem konkursu (Instrukcje i Regulamin w załączeniu).

Studium wykonalności należy przygotować w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) w formacie Word – część opisowa oraz EXCEL – część obliczeniowa.

IV. Wymagany terminy wykonania zamówienia : 

20 marca 2017 roku   

V. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz oferty cenowej / Załącznik/
  2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający, że prowadzony profil działalności jest zgodny z zamówieniem.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w sekretariacie do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 15.00.                   

Koperta powinna być oznaczona opisem „Wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku, Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośrednie rozmowy w siedzibie Zamawiającego.

Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Gmina i Miasto Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

VII. Kryterium oceny ofert i sposób udzielenia zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: najniższa cena – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi telefonicznie wybranego wykonawcę, że jego oferta jest najkorzystniejsza.

VIII. Warunki płatności:

Formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy

 Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa).
  3. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa).
  4. Regulamin konkursu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-02-28
Data publikacji:2017-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5010