Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-09-21

Wybór najkorzystniejszej oferty 

2016-09-09

Ogłoszenie

2016-08-23

Ogłoszenie nr 302327 - 2016 z dnia 2016-08-23 r.

Stawiszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. ul. Szosa Pleszewska  3, 62820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 528 079, e-mail , faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (URL):

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.stawiszyn.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.stawiszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty należy przysłać lub złożyć osobiście , w formie pisemnej w sekretariacie urzędu
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul . Szosa Pleszewska 3 ,62-820 Stawiszyn; Sekretariat pokój nr 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
Numer referencyjny: PFiZP 271.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach , na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 2. Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące odpady : 1) zmieszane odpady komunalne, 2) szkło, 3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4) papier, 5) odpady wielkogabarytowe min. meble, wózki, rowery, wielkogabrytowe urządzenia gospodarstwa domowego itp.; 6) odpady komunalne niebezpieczne: niewykorzystane i przeterminowane lekarstwa, niewykorzystane farby, lakiery, kleje, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte opony od samochodów osobowy, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracyjnego ( do 100 kg z każdej posesji rocznie), 8) odpady biodegradowalne. Liczba Sołectw: 14 Liczba Miast: 1 Wykaz sołectw wraz z wykazem ulic miasta Stawiszyn i liczbą mieszkańców stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Powierzchnia gminy wynosi 7.800 ha . Długość dróg: około 130 km Liczba posesji zamieszkanych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi: 1560 Liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wg deklaracji (stan na 30 czerwca 2016 r.) wynosi: 5850 Szacunkowe ilości odpadów odbierane w okresie od 01 czerwca 2015 do 31.03.2016 r. przedstawiają się następująco : 1) odpady zmieszane: 931,80 Mg 2) opakowania z tworzyw sztucznych: 1,44 Mg 3) opakowania z papieru i tektury: 2,86 Mg 4) zmieszane odpady opakowaniowe: 104,03 Mg 5) opakowania ze szkła: 121,42 Mg 6) odpady budowlane, rozbiórkowe: - Mg 7) zużyte opony: 2,34 Mg 8) odpady wielkogabarytowe: 12,26 Mg UWAGA: Dane dotyczące ilości odpadów mają charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat ilości wytwarzanych odpadów w (Mg), na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na nieruchomościach zamieszkałych w okresie od 01.06.2015 r. do 31.03.2016 r. Pozostałe istotne szczegóły zamówienia dostępne w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90513100-7, 90511000-2, 90510000-5, 90514000-3, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 15 data rozpoczęcia: 01/10/2016 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. nie podlegają wykluczeniu, 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu 1.3. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy): Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wzór stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy): 1.5. zdolności technicznej i zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy): 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w ilości minimum 30 osób – w tym pracujących na urządzeniach mechanicznych oraz pracowników fizycznych, których praca jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości min. 200 000 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -zdolność zawodowa , wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie głównych usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zdolność techniczna 8) Wymagania dotyczące ilości i rodzajów pojazdów jakim powinien dysponować Wykonawca: a) pojazd typu „hakowiec” lub „bramowiec” - 1 szt. b) pojazd do odbioru odpadów segregowanych – 2 szt. c) pojazd bezpylny z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą 3x– 2 szt. ( wszystkie pojazdy muszą posiadać min. normę emisji spalin EURO 5).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

Pliki do pobrania:

1. SIWZ 2016

2. zal_1_formularz_oferty

3. zal_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow

4. zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia do ogloszenia

5. zal_4_doswiadczenie_zawodowe

6. zal_5_doswiadczenie_techniczne

7. zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

8. zal_7_oswiadczenie_ustanawiajace_pelnomocnika

9. zal_8 projekt umowy

10. Zal_9_ SOPZ

11. Zal_10_Zestawienie_nieruchomosci

12. Zal_11_Wykaz_pojemnikow_workow_Wykaz_nieruchomosci_wielolokalowych

13. zal_12_oswiadczenie o zatrudnieniu

14. zal_13_ oswiadczenie

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-08-23
Data publikacji:2016-08-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Macniak
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:6249