Zapytanie ofertowe: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2016

  Stawiszyn, 25.07.2016 r.

DiOU.7011.5.2016

                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania robót budowlanych  polegających na:                 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)”

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto  Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079  faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455)

Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul Leśna w m. Stawiszyn (dz. nr 455) polegająca na wykonaniu : robót pomiarowych 0,543 km;  Cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 4 cm ;11m, frezowanie nawierzchni asfaltowych 37,6 m2

Wykonanie koryta 5,4 m3;  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 2157,2m2;

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa 15 cm 2157,2m2, Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm dolna warstwa dodatek –każdy dodatkowy cm ponad 15 cm 2157,2m2, Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 kg/m2  1995,72m2 ,nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S

grubość warstwy ścieralnej 3 cm 1995,72m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, grysowych , warstwa ścieralna AC 16 S grubość warstwy ścieralnej dodatek za każdy cm ponad 3 cm 1995,72 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem d 200 i grysem kamiennym o frakcji 5-8 mm( ilość kruszywa 8 dm3/m2) 1995,72 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 857,5m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 857,5 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15 cm –dodatek za każdy dalszy 1 cm 857,5 m2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D200 i grysem kamiennym o frakcji : 8-12 mm( ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Zjazdy do posesji i drogę wewnętrzną: Roboty ziemne 4,8 m3, Podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5. 60 m2: Rozebranie nawierzchni z brukowca- ręczne, przy wys. Brukowca 16-20 cm , 10 m2

Remont cząstkowy nawierzchni z kamienia obrobionego , brukowcem z rozbiórki o wysokości 16-20 cm : 10, 00 m2

Regulacja pionowa: włazów kanałowych 2 szt; Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych,8 szt.

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, 19,2 m3

Ułożenie rur osłonowych 35 m

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 19,2 m3

Zdjęcie niepodświetlonych tablic 2,0 szt

Słupki do znaków z rur stalowych 5 szt

Przymocowanie znaków 9 szt

Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do niniejszej specyfikacji  . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Dokumentacja projektowa do wglądu u zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót budowlanych, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy.

Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia załączono dokumentację techniczną

 

3. Opis sposobu obliczania ceny.

 Każdy wykonawca składa jedną ofertę zawierająca cenę wykonania zamówienia ustaloną

na podstawie kosztorysu ślepego na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej ul Leśna  w m. Stawiszyn (dz. nr 455 ).

. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w:

Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn w (sekretariacie) ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

Koperta powinna być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn oraz oznakowane następująco: „ Oferta na przebudowę drogi gminnej ul. Lesna w m. Stawiszyn (dz. nr 455). ‘’

 

4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

            także  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 

 1. d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 1 i art. 24 ust.1-2. ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku ( Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r.

          poz 2164 ) .

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty):

 1. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
 2. b) kopia zaświadczenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis

            z rejestru spółki

 1. kosztorys ofertowy
 2. parafowany projekt umowy

6. Termin realizacji zamówienia i gwarancji

     Termin wykonania zamówienia: 31.10.2016 r.

     Wykonawca powinien udzielić na wykonane roboty gwarancji na okres nie krótszy

      niż 36 miesięcy

7. Warunki umowy

    Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem stanowi załącznik do

    niniejszej specyfikacji.

8. Kryteria oceny oferty

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 cena               -           100 %

 

Sposób punktowania wg przyjętych kryteriów:

 

cena                                sposób punktowania :

 

 

                                                     cena najniższa

                ilość pkt. = -------------------------------------- x 100 pkt. x 100 %

                                                cena badanej oferty

                                                                                         

9.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 08.08.2016 r. do godz. 1000  w  siedzibie zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn - sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy , których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Dariusz Bawoł , Lesław Luźny pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn pokój Nr 12 w godz . od 800 do 15 00 tel. (62) 7528079 wew. 30.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców / wykonawców.

13. Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz.1015  w siedzibie zamawiającego w  pokoju nr. 12 .

 

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy oferentów i ceny ofert. Następnie odbędzie się badanie ofert.

 

14 . Tryb ogłoszenia wyników przetargu

 1. a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
 1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego .
 2. c) Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy

    oferenci.

 1. d) Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak

                                                                                                             

Pliki do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 1. Projekt umowy
 2. Kosztorys
 3. Formularz ofertowy
 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt techniczny /do wglądu u zamawiającego/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-07-27
Data publikacji:2016-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:Damian Posiłek
Liczba odwiedzin:2275