Nabór na wolne stanowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2017

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE W STAWISZYNIE

W WYMIARZE 1/1 ETATU

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stawiszynie;
 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość regulacji prawnych, w szczególności: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to w szczególności:
 • kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu;
 • opracowywanie planu finansowego zakładu w ustalonych terminach;
 • opracowywanie kalkulacji cen wody dostarczanej odbiorcom;
 • realizacja zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodnej oraz oczyszczania ścieków i gospodarki ściekami;
 • utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody i sieci wodociągowej, a także oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej;
 • udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych i modernizacji urządzeń wodnych;
 • realizacja planów remontów i inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej;
 • utrzymanie w stałej gotowości środków transportowych i sprzętu specjalistycznego;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości oraz zieleni na terenie miasta;
 • kierowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie – Długa Wieś Druga 23 C, budynek parterowy, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa, praca również w terenie

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Życiorys - curriculum vitae (CV)
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających kwalifikacje
 • Kwestionariusz osobowy kandydata,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stawiszynie " należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 15.30

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania oferty pocztą - decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Burmistrz Stawiszyna z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn 17.10.2017 r.            

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Biadała
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1759