Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2018

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych

w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej co najmniej 1 rok;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 4. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 5. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 6. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 8. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 9. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 10. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 11. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

 IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych ", w terminie do dnia 28.12.2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Stawiszyn, 14.12.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-12-14
Data publikacji:2018-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Biadała
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1053