Nabór na stanowisko podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2017

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 7. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 8. nieposzlakowana opinia.
 9. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy Kodeks Cywilny,
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawy ordynacja podatkowa,
 • Ustawa o podatku rolnym,
 • Ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:  wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego, wymiaru podatku od środków transportowych, od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”,
 3. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
 4. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów płatności, rozłożenia na raty,
 5. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,
 8. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych", w terminie do dnia 12.07.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 27.06.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-06-27
Data publikacji:2017-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Damian Posiłek
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2025