Nabór na stanowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2017

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane z zakresu drogownictwa lub budownictwa;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność wykonywania pracy w terenie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy o Drogach Publicznych,
 • Ustawy Prawo Budowlane,
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków i stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji, utrzymania dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • zarządzanie siecią dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, ulic i urządzeń na tych drogach,
 • dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg i ulic, uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic,
 • zarządzanie oświetleniem ulicznym, koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z modernizacją i budową nowego oświetlenia ulicznego, współdziałanie ze Spółką „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie planowania, finansowania, realizacji i modernizacji  dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic oraz placów, parkingów i chodników,
 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • współpraca z PSP zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w mieście i gminie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komendanta miejsko-gminnego ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich, z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, na pierwszym piętrze, w budynku brak windy, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego ", w terminie do dnia 30.10.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o pracownikach samorządowych” oraz podpisane.

Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Burmistrz Stawiszyna z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 13.10.2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-10-13
Data publikacji:2017-10-13
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Biadała
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1593