Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2018

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 6. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 7. nieposzlakowana opinia.
 8. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 9. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 11. Ustawa o ochronie przyrody;
 12. Ustawa o odpadach;
 13. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 14. Ustawa o lasach;
 15. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 16. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 17. Ustawa Prawo wodne;
 18. Ustawa o ochronie zwierząt;
 19. Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 20. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 21. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 3. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
 4. Tworzenie i weryfikacja Programów i dokumentów programowych dotyczących Ochrony środowiska.
 5. Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 6. Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szkodliwości przedsięwzięć na środowisko.
 8. Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
 11. Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy.
 12. Przygotowanie postępowań ws. gospodarki odpadami ciekłymi:
 13. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Stawiszyn, dnia 14.11.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-11-14
Data publikacji:2018-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Biadała
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1160