Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2017

Ogłoszenie nr 48257 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23181 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. ul. Szosa Pleszewska  3, 62820   Stawiszyn, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 627 528 079, faks 627 528 097, e-mail budownictwo@stawiszyn.ugim.gov.pl
    Adres strony internetowej (URL): bip.stawisyn.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PFiZP 271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga o długości 0,470 km, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, na które składają się: - roboty przygotowawcze : na które składają się: roboty pomiarowe 0,470 km, ręczne oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 940,00m², zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt. 2 - kolizje : regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 8 regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych szt. 11 - przepusty pod drogą : ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm - roboty ziemne : mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami 3290,00 m² , koryta o głębokości 10 cm. Wykonane na całej szerokości jezdni i walca wibracyjnego 2165,00m² , oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 940,00 m - jezdnie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2165,00 m² , dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2156,00 m² , górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 2165,00 m² , skropienie warstwy emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej 2156,00 m² , wykonanie wcięcia piłą mechaniczną w istniejącą nawierzchnię bitumiczną 15,00 m , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 4 cm - roboty wykończeniowe : formowanie poboczy z gruntu kat. I-II 188,00 m³ , plantowanie poboczy gruntowych na czysto 940,00 m² - oznakowanie pionowe : słupki ze znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm i pionowe znaki drogowe szt. 3. obsługa geodezyjna zadania wraz inwentaryzacja powykonawczą, atesty na materiały i prefabrykaty, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez wykonawcę badań i sprawdzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT102905.50
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Roldróg Zakład Usługowo-Produkcyjny RobotyDrogowo Budowlane inż Rafał Świątek,  ,  Rajsko 2 ,  62-860,  Opatówek,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 126573.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126573.76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189 853.58
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-03-21
Data publikacji:2017-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1909