OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki)


Numer ogłoszenia: 263294 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217102 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674 333 P w miejscowości Zbiersk (Jabłonki) 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,443 km 2. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechać. W gruncie kat II-IV 1785,643 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr 13 cm , 1785,643m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 5 cm , 1785,643m² ;- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,7 kg /m2, 1565,643 m²; Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm 1576,143m² ; Ukop na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km 66,450 m3; Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II na poboczach 66.450 m3;Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechanicznie. W gruncie kat II-IV 664,5 m²;Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 gr 10cm na poboczach 664,500m² II.1.5)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MAR - BRUK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kucharski Krzysztof, os. Wyzwolenia 10/10, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108627,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 121351,53

  • Oferta z najniższą ceną: 121351,53 / Oferta z najwyższą ceną: 156150,08

  • Waluta: PLN .

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2231