OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn -Stawiszyn o długości 625 mb II etap.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn -Stawiszyn o długości 625 mb II etap.


Numer ogłoszenia: 235206 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192268 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn -Stawiszyn o długości 625 mb II etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 625 mb. II etap 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,625 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy i chwastów 625,00 m² . 2.KOLIZJE - Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych szt. 14 - Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 7. 3. ROBOTY ZIEMNE - Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami 2500 m² - Koryta o głeb. 10 cm wykonane na całej szerokości jezdni 2062,50 m² 4. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechać. W gruncie kat II-IV 2062,50 m² - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2062,50 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2062,50 m² Wykonanie wcięcia w istniejącą nawierzchnię bitumiczną piłą o gł. Do 5 cm 6,00 m - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2062,50 m² Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych dla KR1-KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 1875,00 m² 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Frmowanie poboczy z gruntu kat. I-II 125 m³ - Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-II 1250,00 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118015,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 138455,82

  • Oferta z najniższą ceną: 138455,82 / Oferta z najwyższą ceną: 196306,47

  • Waluta: PLN .

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2328