Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

MGOK 271.2.2013

Stawiszyn, dn. 07.01.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (  Dz.U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku  z siedzibą w Zbiersk Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk Stawiszynie przy  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla  celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

1) wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2  złożoną przez „P.H.U. BAK Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul Podgórna 17a

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:169 799,04  zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert tj. najniższa cena, oferta „P.H.U. BAK  Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul Podgórna 17aotrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

2)     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3)     Nie odrzucono żadnej oferty.

4)     Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena - 100 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, który złożył ofertę

Punktacja  przyznana ofercie

w kryterium oceny ofert - CENA

1

 

P.H.U. „BAK' Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul. Podgórna 17a

100,00

2

 

NEST Sp. Z o.o Pietrzyków 49, 62-840 Koźminek

99,56

3

 

PUH „ BIS" Sp. J. Józef Szyszka, Jerzy Szyszka, ul. Namysłowska 7 , 63-640 Bralin

99,21

4

 

Spółka  Jawna T&J Tyrakowki i Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin                                               

98,94

 

5

Dystr. Prod. Naft. EKO-JAZ, ul. Kolska Szosa 62

98,46

6

„KWITOWSKI" SP. Z O.O. Pl. 3-go Maja 1, 63-308 Gizałki

98,12

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3 lit. a  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 ustawy.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Górska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1954