Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

 PFiZP 271.3.2012                                                          Stawiszyn, dnia 06.08.2012 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2012/2013" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę -             

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiers

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryterium cena - 100 %). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za usługę brutto

(za 1 dzień)

Uzyskane pkt.

w kryterium cena

Łączna punktacja

 
 

 

1.

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób

Piotr Felisiak,  Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

 

413,49 zł

 

100

 

 

100

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a. tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 z uwagi na to, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

 

 

Otrzymują:

 

  • 1. FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób Piotr Felisiak Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk
  • 2. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2425