Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP 271.6.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Usługi

Stawiszyn: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn
Numer ogłoszenia: 31498 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 432476 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę- - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn Określenie rodzaju usług według wspólnego słownika zamówień: 80 00 00 00 4 -usługi edukacyjne i szkoleniowe 80 10 00 00 5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka 1 godzina lekcyjna używana w SIWZ trwa: dla zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - 45 minut, dla zajęć specjalistycznych - 60 minut. W ramach projektu -Polubić naukę- będą realizowane następujące zajęcia w poszczególnych szkołach: Zadanie nr 1 - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 15 uczniów. Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Zbiersku 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 14 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów. 4. Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów. 6. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projeky realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1.1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PERFEKTA Elwira Bowers, ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4410,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Ciesielska, Dzierzbin 10, 62-831 Korzeniew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 120 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anita Krzyżaniak, Zbiersk Cukrownia 8, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.4 Zajęcia socjoterpeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 1 ucznia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Roszak - Janowska, Siąszyce 56 A, 62-574 Grochowy, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: 1.5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 15 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Filipina Baraniecka, Piątek Mały 40/2, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Adamczewska, Stary Kiączyn 23, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4410,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 14 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Bujak, ul. Widok 91/52, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 24 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Ulatowska, Zbiersk Cukrownia 220, 62-830 Zbiersk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 16 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Bujak, ul. Widok 91/52, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2.6 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w roku szkolnym 2012/2013 dla 25 uczniów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Adamczewska, Stary Kiączyn 23, 62-820 Stawiszyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4050,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4500,00

 • Waluta: PLN. 

BURMISTRZ STAWISZYNA
       Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2417