Modyfikacja SIWZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP 271.6.2012

Stawiszyn, dnia 06.11.2012 roku

 

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszynogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 432476 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

Zgodnie z art. 38 ust.  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  oraz zapisami  rozdz. VIII SIWZ postanawia się dokonać zmiany zapisu SIWZ

W rozdz. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt. 3.Sposób zaadresowania oferty jest napisane:   

"3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja procesu nauczania                       i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn"

Zadanie nr.......pkt. .......*

Nie otwierać przed godz. .......... dnia .................

        *( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań,

       których oferta dotyczy)"

 

Zapis ten zmienia się na:

 

„ 3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Polubić naukę" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn"

Zadanie nr.......pkt. .......*

Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14 listopada 2012 r.

     *( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań,

       których oferta dotyczy)"

 

 

 

SIWZ po modyfikacji

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
        Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2306