Ogłoszenie o zamówieniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2019

Ogłoszenie nr 587453-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3 , 62-820  Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, , e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
    Adres strony internetowej (URL): www.bip.stawiszyn.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.stawiszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3; 62-820 Stawiszyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III”
Numer referencyjny: PFiZP 271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Konstrukcja jezdni drogi gminnej:493m - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm 2.Konstrukcja jezdni drogi gminnej:250m - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm 3.Konstrukcja jezdni drogi gminnej:170m - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie drogi publicznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto za zadanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty składane wraz z ofertą. 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wypełniony druk oferty- załącznik nr 3 do SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia . 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust . 1. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dla oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu przez Wykonawcę umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wypełnione i podpisane kosztorysy ofertowe wraz z harmonogramem realizacji uwzględniających terminy wykonywanych etapów robót, który będzie służył do obliczenia należytego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 8. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty. 10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 11. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę nie przynależy do żądnej grupy kapitałowej Zamawiający zaleca złożenie niniejszego oświadczenia wraz z ofertą. Pozostałe informacje 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016r. poz. 1126). Dokumenty przedstawiane w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji ( na każdej zapisanej stronie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

gwarancja

40,00

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z wybranym Wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. Zmiany przewidziane w SIWZ mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonywane za zgodą Zamawiającego i mogą dotyczyć w szczególności kwestii: - aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmiana elementu robót budowlanych; zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia; - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: ustawowej zmiany podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego; - zmiany w kolejności i terminach wykonywania części robót budowlanych; - zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, wystąpienia nie przewidywanych wad lub braków w dokumentacji projektowej i konieczności ich usunięcia, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, działania sił wyższych, wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych -roboty mogą zostać przerwane, a termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez inspektora nadzoru; - zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy - dopuszczalne są zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez Zamawiającego, a także osób, przy pomocy których, wymagano określonego wykształcenia lub doświadczenia na inne, legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – może to nastąpić za pisemna zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. 3. Powyższe zmiany w zawartej umowie mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są w szczególności następujące okoliczności: obniżenie kosztów realizacji robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; zmiana obowiązujących przepisów; podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót; usprawnienia w trakcie wykonywania obiektu; wydłużenia terminu gwarancji; opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; siła wyższa. 4. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 5. Jeżeli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWIORB strona wnioskująca o zmianę, przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 493 m. Droga posiada powiązanie z drogą powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 250 m. Droga posiada powiązania z droga powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o frakcji kruszywa 0 – 31,5 mm - warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 170 m. Droga posiada powiązania z droga powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja poboczy: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

 

Załączniki:

SIWZ

Formularz oferty

Wzór umowy

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

1 etap

2 etap

3 etap

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-08-19
Data publikacji:2019-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:505